Index 
Proces-verbal
PDF 313kWORD 95k
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 8.Închiderea procedurii de ridicare a imunității
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Către o nouă organizare a pieței energiei - Strategia UE pentru încălzire și răcire (dezbatere)
 19.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) - Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a UE pentru regiunea alpină (dezbatere)
 20.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (dezbatere)
 21.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Fibroza pulmonară idiopatică (declarație scrisă)
 Anexa 2 - Stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China (declarație scrisă)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la cutremurul care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, provocând pagube importante și soldându-se cu numeroase victime.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Comunicarea Președintelui

La 6 iulie 2016, Președintele a pronunțat o sancțiune împotriva lui Janusz Korwin-Mikke în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură (punctul 8 al PV din 7.7.2016) pe motivul comentariilor inacceptabile la adresa migranților africani în cadrul ședinței din 7 iunie 2016. Janusz Korwin-Mikke a introdus o cale de atac internă împotriva acestei decizii la 18 iulie 2016.

Biroul a examinat această cale de atac și a confirmat în unanimitate decizia Președintelui. Sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 10 zile și, în al doilea rând, în suspendarea temporară a participării la toate activitățile Parlamentului, pentru o perioadă de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, fără a aduce atingere dreptului de vot al deputatului în ședință plenară. Sancțiunea se aplică începând de astăzi, 12 septembrie 2016.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Angelo Ciocca, în locul lui Gianluca Buonanno, ca deputat în Parlament, cu efect de la 7 iulie 2016.

Parlamentul a luat act de acest lucru, cu efect din 7 iulie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Angelo Ciocca se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis să valideze mandatele deputaților Laima Liucija Andrikienė începând cu 30 mai 2016, Urszula Krupa începând cu 24 iunie 2016 și Manuel dos Santos începând cu 28 iunie 2016.


7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente germane au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Hermann Winkler, în cadrul inițierii procedurii penale contra acestuia.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Închiderea procedurii de ridicare a imunității

Comisia JURI, competentă în această chestiune, l-a informat pe Președinte că Tribunalul districtual II și III din Budapesta a pus capăt procedurii penale bazate pe o plângere prealabilă împotriva lui Csaba Molnár, în urma retragerii plângerii. Prin urmare, această procedură de ridicare a imunității este închisă.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE, EFDD şi a Grupului ENF următoarele cereri de numire:

EMPL: Tim Aker, care îl înlocuiește pe Jane Collins

ITRE: Angelo Ciocca

Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia : Ramona Nicole Mănescu, care îl înlocuiește pe Traian Ungureanu

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


10. Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat Parlamentul că următoarele declarații scrise au fost semnate de majoritatea membrilor care compun Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 0026/2016 referitoare la la fibroza pulmonară idiopatică depusă de următorii deputați: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 la PV din 12.9.2016).

°
° ° °

Declarația scrisă nr. 0048/2016 referitoare la stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China depusă de următorii deputați: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 2 la PV din 12.9.2016).

°
° ° °

Președintele a anunțat, în plus, că a primit o declarație scrisă referitoare la eliminarea declarațiilor scrise, dar a constatat că aceasta nu este în conformitate cu Regulamentul de procedură.


11. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

—   Rectificarea P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE;

—   Rectificarea P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN;

—   Rectificarea P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH;

—   Rectificarea P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2016 în vederea adoptării regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI.

—   Rectificarea P8_TA(2015)0439(COR01) la Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO L 341 din 24.12.2015, p. 21) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 15 decembrie 2015 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.


12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 14 septembrie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 – 2015/0308(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 – 2015/0313(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000087/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Sistemele de venit minim în Uniunea Europeană (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) adresată de Bernd Lange și Alexander Graf Lambsdorff, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a APE SADC-UE (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Aranjarea meciurilor (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului;

—   Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană;

—   Acord între Uniunea Europeană și Republica Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

—   Acord între Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

—   Acord între Uniunea Europeană și Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere,

—   Acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte.


15. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune martie, aprilie I, aprilie II și mai I și mai II 2016 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] , al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr.346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo*, pe de altă parte (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, PECH, AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Anexe la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, CONT, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Nominalizarea lui Sir Julian King, cavaler al Ordinului Regal Victoria și membru al Ordinului Sfinților Mihai și Gheorghe, în funcția de membru al Comisiei Europene (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

BUDG, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (2015/2280(INI)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Raport referitor la tema „Către o nouă organizare a pieței energiei” (2015/2322(INI)) - ITRE - Raportor: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL - Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Raport referitor la Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI)) - DEVE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Raport referitor la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (2016/2032(INI)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă”) (2015/2116(INI)) - EMPL - Raportoare: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Raport referitor la o strategie a UE pentru regiunea alpină (2015/2324(INI)) - REGI - Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Raport referitor la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL - Raportoare: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE - Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE - Raportor: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM)) - JURI - Raportor: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE - Raportoare: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Regulamentul (CE) nr. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI - Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON - Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO - Raportoare: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte. (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA - Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Raport referitor la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (2015/2315(INI)) - AFET - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Raport referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe (2015/2316(INI)) - AFET - Raportoare: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Raport interimar referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2090(INI)) - EMIS - Raportoare: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL - Raportoare: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Raport referitor la modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) (2015/2320(INI)) - EMPL - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Raport referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (2015/2273(INI)) - AFET - Raportor: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO - Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL - Raportor: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Raport referitor la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (2016/2017(INI)) - EMPL - FEMM - Raportoare: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI)) - TRAN - Raportor: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană (2015/2255(INI)) - EMPL - Raportor: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Leo Brincat ca membru al Curții de Conturi (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Raport referitor la numirea lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Raport referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN - Raportor: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie 2016 (PE 587.335/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni, marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

—    Cererea Grupului ECR de înscriere ca prim punct pentru după-amiază a unei dezbateri privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Pregătirea negocierilor după ce articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană a fost invocat de un stat membru”, care să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție.

   Au intervenit Sander Loones, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, Paul Nuttall, în favoarea cererii, și Esteban González Pons, împotriva cererii.

   Cu AN (49 pentru, 245 împotrivă, 38 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

—    Cererea Grupului S&D de înscriere ca prim punct pentru după-amiază a unei dezbateri privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Necesitatea unei reindustrializări a Europei în lumina recentelor afaceri Caterpillar și Alstom”, care să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție care să fie supuse votului în perioada de sesiune octombrie I. Prin urmare, ședința s-ar prelungi până la ora 24.00.

°
° ° °

A intervenit Notis Marias pentru a semnala că terminalul său de vot nu a funcționat la votarea precedentă și că ar fi dorit să voteze „pentru”.

°
° ° °

Au intervenit Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Bart Staes, în favoarea cererii, și David Casa, împotriva cererii.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a menționat că grupul său solicită ca cererea privind dezbaterea, pe de o parte, și cererea privind depunerea de propuneri de rezoluție, pe de altă parte, să fie supuse la vot în mod separat.

Cu VE (222 pentru, 99 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a adoptat cererea S&D.

Președintele a anunțat că Consiliul a comunicat că nu poate garanta prezența sa la dezbaterile de miercuri după-amiază și a invitat Consiliul să găsească o soluție pentru a fi prezent.

Joi

Cererea Grupului GUE/NGL de a muta dimineața dezbaterea privind Sistemele de venit minim în UE (punctul 89 din PDOJ) de după-amiază și de a o înscrie ca primă dezbatere a zilei, ședința începând astfel la ora 8.00.

Au intervenit Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Neoklis Sylikiotis, în favoarea cererii, și David Casa, împotriva cererii.

Cu VE (155 pentru, 134 împotrivă, 39 abținere), Parlamentul a aprobat cererea.

O dezbatere privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000102/2016, adresată de Comisia CULT, a fost înscrisă pe ordinea de zi pentru după-amiază.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit Franz Obermayr cu ocazia împlinirii a 333 de ani de la înfrângerea armatei otomane la Viena.


18. Către o nouă organizare a pieței energiei - Strategia UE pentru încălzire și răcire (dezbatere)

Raport referitor la tema „Către o nouă organizare a pieței energiei” [2015/2322(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Werner Langen (A8-0214/2016)

Raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire [2016/2058(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Adam Gierek și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Christofer Fjellner (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Algirdas Saudargas, în numele Grupului PPE, Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan și Csaba Molnár.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer și Franc Bogovič.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly și Jiří Maštálka.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Adam Gierek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.14 al PV din 13.9.2016 și punctul 4.15 al PV din 13.9.2016.


19. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) - Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a UE pentru regiunea alpină (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a obiectivului tematic „îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” [articolul 9 punctul 3 din Regulamentul privind dispozițiile comune] [2015/2282(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Raport referitor la politica de coeziune și la strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) [2015/2278(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Raport referitor la Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare [2015/2280(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Raport referitor la o strategie a UE pentru regiunea alpină [2015/2324(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova și Mercedes Bresso își prezintă rapoartele.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jérôme Lavrilleux (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Renata Briano (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Daniela Aiuto (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ulrike Müller (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward și Csaba Molnár.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova și Mercedes Bresso.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.16 al PV din 13.9.2016, punctul 4.1 al PV din 13.9.2016, punctul 4.2 al PV din 13.9.2016 și punctul 4.17 al PV din 13.9.2016.


20. Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (dezbatere)

Raport referitor la Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar [2015/2341(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao și-a prezentat raportul.

A intervenit Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Marek Jurek pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Arne Lietz (Președintele l-a întrerupt pe orator, deoarece acesta nu a formulat nicio întrebare), Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Marek Jurek, care a contestat decizia Președintelui (Președintele îi explică motivele deciziei sale), Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jussi Halla-aho pentru o chestiune de ordin personal, și Margot Parker, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill și Liliana Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek și João Ferreira.

Au intervenit: Christos Stylianides și Ignazio Corrao.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.18 al PV din 13.9.2016.


21. Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (prezentare succintă)

Raport referitor la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată [2016/2017(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Tatjana Ždanoka și Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka și Vilija Blinkevičiūtė au prezentat raportul.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă și Victor Negrescu.

Au intervenit: Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.19 al PV din 13.9.2016.


22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli și Michaela Šojdrová.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 587.335/OJMA).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Anexa 1 - Fibroza pulmonară idiopatică (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 0026/2016 depusă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, de Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, referitoare la fibroza pulmonară idiopatică1 (punctul 10 al PV din 12.9.2016) și semnată de 388 de deputați.

Textul declarației scrise:

1.    Bolile idiopatice se dezvoltă fără o cauză cunoscută. Fibroza pulmonară idiopatică (FPI) este o boală pulmonară cronică, evolutivă și fatală care afectează adulții mai în vârstă și care nu este recunoscută ca o boală rară în toate țările din UE.

2.    Între 80 000 și 111 000 de persoane trăiesc cu FPI în Europa. În jur de 35000 de persoane sunt diagnosticate cu această boală în fiecare an.

3.    Speranța de viață este între doi și cinci ani din momentul diagnosticării. Nu există niciun tratament care să permită regresia bolii, însă un diagnostic precoce ar face posibil un mai bun pronostic „quoad vitam”.

4.    Diagnosticul și tratamentul sunt adeseori întârziate datorită lipsei de informații și absenței unor modalități de stabilire a diagnosticului.

5.    Mulți pacienți nu au acces în timp util la un tratament farmacologic și non-farmacologic din cauza întârzierilor de finanțare și a excluderii FPI din programele naționale de sănătate.

6.    Puțini pacienți cu FPI sunt eligibili pentru transplanturile de plămâni din cauza inegalității criteriilor de eligibilitate existente în Europa.

7.    I se solicită Comisiei să promoveze cercetarea în domeniul FPI în vederea identificării cauzei și tratamentului acestei boli.

8.    I se solicită Comisiei să lucreze în cooperare cu statele membre pentru a permite accesul pacienților care suferă de FPI la medicamente orfane și la noi tratamente aprobate de EMA.

9.    I se solicită Comisiei să invite statele membre să faciliteze accesul la transplanturile de plămâni și la tratamente non-farmacologice prin promovarea celor mai bune practici, precum și să recunoască rolul profesioniștilor din domeniul sănătății în tratarea FPI;

10.    Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 0048/2016 depusă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, de Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, referitoare la stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China1 (punctul 10 al PV din 12.9.2016) și semnată de 414 de deputați.

Textul declarației scrise:

1.   Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane a fost adoptată de Consiliul Europei la 9 iulie 2014 pentru a incrimina transplanturile ilegale de organe. Ulterior, a fost deschisă spre semnare, toate țările fiind încurajate să o semneze.

2.   Au existat rapoarte credibile și persistente privind recoltarea sistematică de organe cu aprobarea statului, de la prizonieri ai conștiinței, fără consimțământul acestora, în Republica Populară Chineză, mai ales de la practicanții meditației și exercițiilor pașnice Falun Gong, dar și din rândul populației uigure, tibetane și creștine.

3.   Comunitatea internațională a condamnat ferm recoltarea de organe din China și este necesară adoptarea de măsuri care să pun capăt acestei practici.

4.   Dată fiind gravitatea acestor practici abuzive, se impune în mod clar organizarea de urgență a unei anchete independente privind recoltarea de organe care are loc în prezent în Republica Populară Chineză.

5.   Comisia și Consiliul sunt invitate să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2013 referitoare la recoltarea de organe în China2 și să prezinte un raport pe această temă.

6.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0603.

Lista semnatarilor:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate