Zoznam 
Zápisnica
PDF 327kWORD 96k
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Ukončenie postupu zbavenia imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)
 19.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)
 20.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava)
 21.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Idiopatická pľúcna fibróza (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ukončenie praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie týkajúce sa zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 postihlo stredné Taliansko, pričom spôsobilo značné škody a vyžiadalo si početné obete.

Parlament si uctil ich pamiatku minútou ticha.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda 6. júla 2016 uložil v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku sankciu Januszovi Korwinovi-Mikkemu (bod 8 zápisnice zo dňa 7.7.2016) pre jeho neprijateľné vyjadrenia na adresu afrických migrantov počas rokovania 7. júna 2016. Janusz Korwin-Mikke sa 18. júla 2016 proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

Predsedníctvo toto odvolanie preskúmalo a jednomyseľne potvrdilo rozhodnutie predsedu. Sankcia zahŕňa stratu nároku na denné diéty na 10 dní, ako aj pozastavenie účasti na všetkých činnostiach Parlamentu na päť po sebe idúcich dní, počas ktorých sa konajú schôdze Parlamentu alebo ktoréhokoľvek z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, s výhradou práva poslanca na hlasovanie v pléne. Sankcia nadobúda účinnosť odo dneška 12. septembra 2016.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Angelo Ciocca bol s účinnosťou od 7. júla 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Gianlucu Buonanna.

Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 7. júla 2016.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Angelo Ciocca zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Parlament na návrh výboru JURI rozhodol potvrdiť mandáty poslancov, ktorými sú: Laima Liucija Andrikienė s platnosťou od 30. mája 2016, Urszula Krupa s platnosťou od 24. júna 2016 a Manuel dos Santos s platnosťou od 28. júna 2016.


7. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hermanna Winklera v rámci súdneho konania prebiehajúceho proti nemu.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


8. Ukončenie postupu zbavenia imunity

Výbor JURI ako výbor príslušný v tejto veci informoval predsedu, že súd pre druhý a tretí budapeštiansky obvod ukončil trestné konanie začaté na základe súkromnoprávnej žaloby proti Csabovi Molnárovi v nadväznosti na stiahnutie žaloby žalobcami. Tento postup zbavenia imunity je teda ukončený.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, EFDD a ENF tieto žiadosti o menovania:

výbor EMPL: Tim Aker namiesto Jane Collinsovej

výbor ITRE: Angelo Ciocca

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko: Ramona Nicole Mănescu namiesto Traiana Ungureanuho

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


10. Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament o tom, že podpisy väčšiny poslancov Parlamentu získali tieto písomné vyhlásenia:

Písomné vyhlásenie č. 0026/2016 o idiopatickej pľúcnej fibróze, ktoré predložili títo poslanci: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 12.9.2016).

°
° ° °

Písomné vyhlásenie č. 0048/2016 o ukončení praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne, ktoré predložili títo poslanci: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice zo dňa 12.9.2016).

°
° ° °

Predseda okrem iného oznámil, že mu bolo doručené písomné vyhlásenie o zrušení písomných vyhlásení, ale konštatoval, že toto vyhlásenie nie je v súlade s rokovacím poriadkom.


11. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – výbor LIBE;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – výbor TRAN;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – výbor PECH;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 5. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č.1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2015)0439(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) výbor JURI.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 14. septembra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000087/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Systémy minimálneho príjmu v Európskej únii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Kľúčové ciele pre 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 17) k dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Kľúčové ciele pre 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 17) k dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), ktorú položili Bernd Lange a Alexander Graf Lambsdorff, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Parlamentná kontrola a monitorovanie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC zo strany občianskej spoločnosti (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

—   pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES;

—   Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch,

—   Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej.


15. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na marcovej, prvej aprílovej a druhej aprílovej a prvej májovej a druhej májovej schôdzi roku 2016 sú k dispozícii na stránke Europarl.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá amechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti omedzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti vjednom zčlenských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti aožiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva aEuropolu oporovnanie súdajmi vsystéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

V súlade s ustanoveniami článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení nariešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z11.marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 opredchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu asmernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tuvaluo zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch v mene Únie (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie vzáujme poskytnutia pomoci Grécku vnadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo vnovembri 2015 Iónske ostrovy (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 oeurópskych fondoch rizikového kapitálu anariadenie (EÚ) č.346/2013 oeurópskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie omedzinárodnej ochrane vÚnii azrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL

- Návrh nariadenia Rady oprávomoci auznávaní avýkone rozhodnutí vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv apovinností aomedzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu apre obsah poskytovanej ochrany, aktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z25.n ovembra 2003, pokiaľ ide opostavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami sdlhodobým pobytom (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie aktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, PECH, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide otovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi vrokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide oprístup daňových orgánov kinformáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Vymenovanie Juliana Kinga za člena Komisie (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb adomácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Fínska – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide ovýmenu informácií, systém včasného varovania apostup posudzovania rizika voblasti nových psychoaktívnych látok (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
V súlade s článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Správa Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Správa o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Správa o prístupe MSP k financovaniu a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (2016/2032(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Správa o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) (2015/2116(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Správa o stratégii EÚ pre alpský región (2015/2324(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Správa o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (2015/2237(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (2016/2015(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Správa o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (2016/2083(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Správa o vykonávaní nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Správa o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (2015/2315(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Predbežná správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2090(INI)) - výbor EMIS - Spravodajkyne: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Správa o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta (2015/2320(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Správa o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - výbor EMPL - Spravodajca: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Správa o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (2016/2017(INI)) - výbor EMPL - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Správa k sociálnemu dampingu v Európskej únii (2015/2255(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Lea Brincata za člena Dvora audítorov (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v septembri 2016 (PE 587.335/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok

Bez zmeny.

Streda

— Žiadosť skupiny ECR, aby bola ako prvý bod do popoludňajšieho programu zaradená rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o príprave rokovaní v nadväznosti na aktiváciu článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorá by bola ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili: Sander Loones v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti, Paul Nuttall v prospech žiadosti a Esteban González Pons proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (49 za, 245 proti, 38 sa zdržali).

— Žiadosť skupiny S&D, aby bola ako prvý bod do popoludňajšieho programu zaradená rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o nevyhnutnosti reindustrializácie Európy v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom, ktorá by bola ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo počas prvej októbrovej schôdze. Rokovanie by sa potom predĺžilo až do 24.00 h.

°
° ° °

Vystúpil Notis Marias, ktorý uviedol, že jeho hlasovacie zariadenie počas predchádzajúceho hlasovania nefungovalo a že chcel hlasovať v prospech žiadosti.

°
° ° °

Vystúpili: Gianni Pittella v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti, Bart Staes v prospech žiadosti a David Casa proti žiadosti.

Vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý uviedol, že jeho skupina žiada, aby sa osobitne hlasovalo o žiadosti o konanie rozpravy na jednej strane a o žiadosti o predloženie návrhov uznesenia na druhej strane.

Parlament žiadosť skupiny S&D prijal v elektronickom hlasovaní (222 za, 99 proti, 12 sa zdržali).

Predseda informoval, že Rada oznámila, že nemôže zaručiť svoju účasť na rozpravách v stredu popoludní, a vyzval Radu, aby našla spôsob, ako sa na rozpravách zúčastniť.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola rozprava o systémoch minimálneho príjmu v EÚ (bod 89 PDOJ) presunutá z popoludnia na predpoludnie a aby bola zaradená do programu dňa ako prvá rozprava, pričom rokovanie by sa začalo o 8.00 h.

Vystúpili: Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL s odôvodnením žiadosti, Neoklis Sylikiotis v prospech žiadosti a David Casa proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 155, proti: 134, zdržal sa hlasovania: 39).

Do programu popoludňajšieho rokovania bola zaradená rozprava o otázke na ústne zodpovedanie O-000102/2016 výboru CULT.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franz Obermayr pri príležitosti 333. výročia porážky osmanských vojsk pri Viedni.


18. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)

Správa na tému Smerom k novej koncepcii trhu s energiou [2015/2322(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Werner Langen (A8-0214/2016)

Správa o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia [2016/2058(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Adam Gierek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Algirdas Saudargas v mene skupiny PPE, Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan a Csaba Molnár.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Jiří Maštálka.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Adam Gierek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.14 zápisnice zo dňa 13.9.2016 a bod 4.15 zápisnice zo dňa 13.9.2016.


19. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)

Správa o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2282(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Správa o politike súdržnosti a stratégiách výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) [2015/2278(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Správa o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia [2015/2280(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Správa o stratégii EÚ pre alpský región [2015/2324(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Lavrilleux (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Renata Briano (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daniela Aiuto (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward a Csaba Molnár.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.16 zápisnice zo dňa 13.9.2016, bod 4.1 zápisnice zo dňa 13.9.2016, bod 4.2 zápisnice zo dňa 13.9.2016 a bod 4.17 zápisnice zo dňa 13.9.2016.


20. Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava)

Správa o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc [2015/2341(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao uviedol správu.

V rozprave vystúpila Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D, Marek Jurek, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Arnemu Lietzovi (predseda rečníka prerušil, pretože nepoložil otázku), Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Marek Jurek, ktorý spochybnil rozhodnutie predsedu (predseda mu svoje rozhodnutie zdôvodnil), Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jussi Halla-aho, ktorý predniesol osobné vyhlásenie, a Margot Parker v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill a Liliana Rodrigues.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek a João Ferreira.

Vystúpili: Christos Stylianides a Ignazio Corrao.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.18 zápisnice zo dňa 13.9.2016.


21. Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (stručná prezentácia)

Správa o vytváraní podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom [2016/2017(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă a Victor Negrescu.

Vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.19 zápisnice zo dňa 13.9.2016.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli a Michaela Šojdrová.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 587.335/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Príloha 1 - Idiopatická pľúcna fibróza (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0026/2016, ktoré podľa článku 136 rokovacieho poriadku Parlamentu predložili poslanci Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, o idiopatickej pľúcnej fibróze1 (bod 10 zápisnice zo dňa 12.9.2016), ktoré podpísalo 388 poslancov.

Text písomného vyhlásenia:

1.   Príčiny vzniku idiopatických ochorení nie sú známe. Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) je chronická, progresívna a smrteľná choroba pľúc postihujúca starších dospelých, ktorá nie je ako zriedkavá choroba uznaná vo všetkých krajinách EÚ.

2.   V Európe žije s IPF od 80000 do 111000 ľudí. Každoročne sa diagnostikuje približne 35000osobám.

3.   Dĺžka života sa po stanovení diagnózy pohybuje medzi dvomi a piatimi rokmi. Na túto chorobu neexistuje liek, ale včasná diagnóza by umožnila lepšiu prognózu, pokiaľ ide o dĺžku prežitia.

4.   Diagnóza a liečba často prichádzajú príliš neskoro, pretože je k dispozícii málo informácií a spôsobov diagnostiky.

5.   Mnohým pacientom sa kvôli neskorému financovaniu a vyňatiu IPF z vnútroštátnych zdravotných balíkov nedostáva včasná farmakologická a nefarmakologická liečba.

6.   Iba málo pacientov s IPF je vhodných na transplantáciu pľúc z dôvodu odlišných kritérií oprávnenosti v Európe.

7.   Komisia sa vyzýva, aby podporovala výskum IPF s cieľom zistiť jej príčiny a nájsť liek.

8.   Komisia sa vyzýva, aby v spolupráci s členskými štátmi umožnila pacientom s IPF prístup k liekom na zriedkavé choroby a novým liečivám, ktoré schválila Európska agentúra pre lieky.

9.   Komisia sa vyzýva, aby nabádala členské štáty k uľahčeniu prístupu k transplantáciám pľúc a nefarmakologickej liečbe podporovaním najlepších postupov a uznala úlohu profesionálnych pracovníkov, ktorí sa starajú o pacientov postihnutých IPF.

10.   Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade aKomisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 2 - Ukončenie praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0048/2016, ktoré podľa článku 136 rokovacieho poriadku Parlamentu predložili poslanci Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, o ukončení praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne1 (bod 10 zápisnice zo dňa 12.9.2016), ktoré podpísalo 414 poslancov.

Text písomného vyhlásenia:

1.   Dňa 9. júla 2014 Rada Európy prijala Dohovor proti nedovolenému obchodovaniu s ľudskými orgánmi s cieľom kriminalizovať nedovolené transplantácie orgánov, ktorý bol následne otvorený na podpis a každá krajina je nabádaná, aby ho podpísala.

2.   Neustále sa objavujú vierohodné správy o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa vykonáva bez ich súhlasu, pričom ide najmä o stúpencov pokojnej meditácie a cvičenia Falun gong, ale tiež Ujgurov, Tibeťanov či kresťanov.

3.   Medzinárodné spoločenstvo dôrazne odsúdilo odoberanie orgánov v Číne a mali by sa prijať opatrenia na ukončenie týchto praktík.

4.   Vzhľadom na závažnosť takéhoto zneužívania je potrebné bezodkladne začať nezávislé vyšetrovanie pretrvávajúcich praktík odoberania orgánov v Čínskej ľudovej republike.

5.   Komisia a Rada sa vyzývajú, aby vykonávali uznesenie Parlamentu z 12. decembra 2013 o odoberaní orgánov v Číne2 a aby predložili správu o tejto záležitosti.

6.   Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0603.

Zoznam podpísaných poslancov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia