Kazalo 
Zapisnik
PDF 300kWORD 94k
Ponedeljek, 12. september 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sporočilo predsedujočega
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 8.Zaključek postopka odvzema imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)
 11.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Predložitev dokumentov
 17.Razpored dela
 18.Na poti k novi zasnovi energetskega trga - Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (razprava)
 19.Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij - Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) - Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi - Strategija EU za alpsko regijo (razprava)
 20.Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (razprava)
 21.Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Idiopatska pljučna fibroza (pisna izjava)
 Priloga 2 - Odprava pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o potresu, ki je 24. avgusta 2016 prizadel osrednjo Italijo in povzročil številne žrtve ter veliko gmotno škodo.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sporočilo predsedujočega

6. julija 2016 je predsednik v skladu s členom 166 Poslovnika izrekel kazen poslancu Januszu Korwin-Mikkeju (točka 8 zapisnika z dne 7.7.2016) zaradi nesprejemljivih opazk na račun afriških migrantov, ki jih je izrekel na seji 7. junija 2016. Janusz Korwin-Mikke se je 18. julija 2016 na to odločitev pritožil.

Predsedstvo je obravnavalo pritožbo in je soglasno potrdilo odločitev predsednika. Kazen je sestavljena iz ukrepa izgube pravice do izplačila dnevnic za deset dni in ukrepa izključitve iz vseh dejavnosti Parlamenta za pet zaporednih dni, ko zaseda Parlament ali kateri koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, ne glede na pravico poslanca do glasovanja na plenarnem zasedanju. Kazen začne veljati danes, 12. septembra 2016.


5. Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Gianluca Buonanno za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Angelo Ciocca z začetkom veljavnosti dne 7. julija 2016.

Parlament je ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti od 7. julija 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Angelo Ciocca polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament sklenil, da bo potrdil veljavnost mandatov poslancev Laime Liucije Andrikienė z dnem 30. maja 2016, Urszule Krupa z dnem 24. junija 2016 in Manuela dos Santosa z dnem 28. junija 2016.


7. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni nemški organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Hermannu Winklerju v okviru kazenskega postopka zoper njega.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Zaključek postopka odvzema imunitete

Pristojni odbor JURI je predsednika obvestil, da je sodišče okrožij II in III v Budimpešti ustavilo kazenski postopek, začet na zasebno tožbo zoper poslanca Csabo Molnárja, ker so tožniki umaknili tožbo. Ta postopek za odvzem imunitete je torej zaključen.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, EFDD in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor EMPL: Tim Aker namesto Jane Collins

odbor ITRE: Angelo Ciocca

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija: Ramona Nicole Mănescu namesto Traiana Ungureanuja.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


10. Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je naslednji pisni izjavi podpisala večina poslancev Parlamenta:

Pisna izjava št.° 0026/2016 o idiopatski pljučni fibrozi , ki so jo predložili naslednji poslanci: __[A187641]__

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 12.9.2016).

°
° ° °

Pisna izjava št.° 0048/2016 o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem, ki so jo predložili naslednji poslanci: __[A187641]__

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 2 zapisnika z dne 12.9.2016).

°
° ° °

Predsednik je poleg tega sporočil, da je prejel pisno izjavo o odpravi pisnih izjav, vendar je ugotovil, da ni v skladu s Poslovnikom.


11. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

—   Popravek P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – odbor LIBE;

—   Popravek P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – odbor TRAN;

—   Popravek P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – odbor PECH;

—   Popravek P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 5. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – odbor ENVI.

—   Popravek P8_TA(2015)0439(COR01) Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL L 341 z dne 24.12.2015, str. 21) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 15. decembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) odbor JURI.

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


12. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 14. septembra 2016, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s prenosom delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000087/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), ki sta ga postavila Bernd Lange in Alexander Graf Lambsdorff v imenu odbora INTA Komisiji: Parlamentarni nadzor in spremljanje civilne družbe v zvezi s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC) (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016).


14. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

—   Protokol o spremembi k sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES;

—   Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji;

—   Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

—   Sporazum med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

—   Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

—   Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani.


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel leta 2016 med marčevskim, prvim aprilskim, drugim aprilskim ter prvim majskim in drugim majskim delnim zasedanjem, so na voljo na spletišču Europarl.


16. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AFET, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(EU) št. 230/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.marca2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji po potresu, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št.346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, EMPL

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, EMPL, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, PECH, AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Priloge k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, CONT, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta(ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta(ES) št. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Imenovanje Juliana Kinga za člana Komisije (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge iz Finske – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

BUDG, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o evropskem teritorialnem sodelovanju – najboljša praksa in inovativni ukrepi (2015/2280(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Poročilo o poročilu Na poti k novi zasnovi energetskega trga (2015/2322(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Poročilo o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvojno in humanitarno pomoč (2015/2341(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Poročilo o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (2016/2032(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) (2015/2116(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Poročilo o strategiji EU za alpsko regijo (2015/2324(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Poročilo o dejavnostih, učinku in dodani vrednosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (2015/2237(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (2016/2015(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Poročilo o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos) (2016/2083(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Poročilo o izvajanju uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili (Uredba (ES) št. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Poročilo o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (2015/2315(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in o spremembi Direktive 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah (2015/2316(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Vmesno poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2090(INI)) - Odbor EMIS - Poročevalke: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Poročilo o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (2015/2320(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Poročilo o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (2015/2273(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o Tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Poročilo o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (2016/2017(INI)) - Odbor EMPL - Odbor FEMM - Poročevalka: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Poročilo o uporabi direktive o poštnih storitvah (2016/2010(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Poročilo o socialnem dampingu v Evropski uniji (2015/2255(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Poročilo o imenovanju Lea Brincata za člana Računskega sodišča (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Poročilo o imenovanju Lazarosa Stavrouja Lazarouja za člana Računskega sodišča (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Poročilo o imenovanju Joãa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje septembra 2016 (PE 587.335/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek, torek

Ni sprememb.

Sreda

Skupina ECR je predlagala, naj se na dnevni red v popoldanskem času doda prva točka, in sicer razprava o izjavah Sveta in Komisije o pripravah na pogajanja, ki bi potekala zatem, ko bi se država članica sklicevala na člen 50 Pogodbe o Evropski uniji. Razprava bi se zaključila s predlogi resolucije.

Govorili so Sander Loones v imenu skupine ECR, ki je utemeljil predlog, Paul Nuttall v podporo predlogu in Esteban González Pons, ki mu je nasprotoval.

S PG (49 za, 245 proti, 38 vzdržanih) je Parlament zavrnil predlog.

Skupina S&D je predlagala, naj se na dnevni red v popoldanskem času doda prva točka, in sicer razprava o izjavah Sveta in Komisije o potrebi po politiki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstoma. Razprava bi se zaključila s predlogi resolucije, o katerih bi se glasovalo na prvem delnem zasedanju oktobra 2016. Seja bi se zato podaljšala do 24.00.

°
° ° °

Govoril je Notis Marias, ki je povedal, da njegova glasovalna naprava pri prejšnjem glasovanju ni delovala in da je želel glasovati za.

°
° ° °

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je utemeljil predlog, Bart Staes, ki ga je podprl, in David Casa, ki mu je nasprotoval.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je navedel, da njegova skupina predlaga, naj se ločeno glasuje o zahtevi za razpravo in o zahtevi za vložitev predlogov resolucije.

Z EG (222 za, 99 proti, 12 vzdržani) je Parlament sprejel predlog S&D.

Predsednik je naznanil sporočilo Sveta, da ne more zagotoviti svoje prisotnosti v sredo popoldan, ter Svet pozval, naj poskusi prisostvovati razpravi.

Četrtek

Skupina GUE/NGL je predlagala preložitev razprave o Shemah minimalnega dohodka v Evropski uniji (točka 89 PDOJ) s popoldneva na jutro, in sicer naj bi ta razprava postala prva točka dnevnega reda, tako da bi se seja začela ob 8h.

Govorili so Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila predlog, Neoklis Sylikiotis, ki ga je podprl, in David Casa, ki mu je nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (155 glasov za, 134 glasov proti, 39 vzdržanih glasov).

Razprava o vprašanju za ustni odgovor O-000102/2016 odbora CULT je uvrščena na popoldanski dnevni red.

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Franz Obermayr o 333. obletnici poraza otomanske vojske na Dunaju.


18. Na poti k novi zasnovi energetskega trga - Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (razprava)

Poročilo Na poti k novi zasnovi energetskega trga [2015/2322(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Werner Langen (A8-0214/2016)

Poročilo o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje [2016/2058(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Adam Gierek je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Christofer Fjellner (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Algirdas Saudargas v imenu skupine PPE, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan in Csaba Molnár.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer in Franc Bogovič.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly in Jiří Maštálka.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Adam Gierek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.14 zapisnika z dne 13.9.2016 in točka 4.15 zapisnika z dne 13.9.2016.


19. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij - Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) - Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi - Strategija EU za alpsko regijo (razprava)

Poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) [2015/2282(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Poročilo o kohezijski politiki ter raziskovalnih in inovacijskih strategijah za pametno specializacijo (RIS3) [2015/2278(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Poročilo o evropskem teritorialnem sodelovanju – najboljša praksa in inovativni ukrepi [2015/2280(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Poročilo o strategiji EU za alpsko regijo [2015/2324(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova in Mercedes Bresso so predstavili svoja poročila.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Jérôme Lavrilleux (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Renata Briano (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Daniela Aiuto (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Ulrike Müller (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward in Csaba Molnár.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde in Eleftherios Synadinos.

Govorili so Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova in Mercedes Bresso.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.16 zapisnika z dne 13.9.2016, točka 4.1 zapisnika z dne 13.9.2016, točka 4.2 zapisnika z dne 13.9.2016 in točka 4.17 zapisnika z dne 13.9.2016.


20. Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (razprava)

Poročilo o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč [2015/2341(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao je predstavil poročilo.

Govorila je Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG).

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Arne Lietz v imenu skupine S&D, Marek Jurek, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Arneju Lietzu (predsednik je govornika prekinil, saj ni postavljal vprašanja), Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Marek Jurek, ki je nasprotoval odločitvi predsednika (predsednik mu je svojo odločitev obrazložil), Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Jussi Halla-aho zaradi osebne izjave in Margot Parker v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill in Liliana Rodrigues.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek in João Ferreira.

Govorila sta Christos Stylianides in Ignazio Corrao.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.18 zapisnika z dne 13.9.2016.


21. Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (kratka predstavitev)

Poročilo o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja [2016/2017(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Tatjana Ždanoka in Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka in Vilija Blinkevičiūtė sta predstavili poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă in Victor Negrescu.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.19 zapisnika z dne 13.9.2016.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli in Michaela Šojdrová.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 587.335/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Priloga 1 - Idiopatska pljučna fibroza (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0026/2016 o idiopatski pljučni fibrozi1 (točka 10 zapisnika z dne 12.9.2016), ki so jo vložili poslanci Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta, in ki jo je podpisalo 388 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Ni znano, kaj povzroča idiopatske bolezni; idiopatska pljučna fibroza je kronična, napredujoča in smrtonosna bolezen pljuč, ki prizadene starejše ljudi in ki ni priznana kot redka bolezen v vseh državah EU;

2.   v Evropi za to boleznijo trpi med 80.000 in 111.000 ljudi; vsako leto se odkrije pri okrog 35.000 ljudeh;

3.   po postavljeni diagnozi je pričakovana življenjska doba 2–5 let; bolezen je neozdravljiva, vendar bi zgodnje odkrivanje omogočilo izboljšano prognozo glede preživetja (quoad vitam);

4.   diagnoza in zdravljenje sta pogosto zapoznela, ker ni na voljo dovolj informacij in uveljavljenih diagnostičnih postopkov;

5.   mnogi bolniki ne morejo pravočasno priti do farmakološkega in nefarmakološkega zdravljenja zaradi zamud pri financiranju in zato, ker idiopatske pljučne fibroze ni v nacionalni zdravstveni košarici;

6.   zaradi neenakosti pri obstoječih merilih za upravičenost v Evropi je le malo bolnikov upravičenih do presaditve pljuč;

7.   Komisijo zato pozivamo, naj spodbuja raziskave te bolezni, da bi našli vzroke in zdravila zanjo;

8.   Komisijo pozivamo tudi, naj v sodelovanju z državami članicami bolnikom z idiopatsko pljučno fibrozo omogoči dostop do zdravil sirot in novih zdravil, ki jih odobri agencija EMA;

9.   Komisijo pozivamo, naj države članice pozove k olajšanju dostopa do presaditve pljuč in nefarmakološkega zdravljenja tako, da spodbujajo dobro prakso in priznajo vlogo zdravstvenih delavcev pri negi bolnikov z idiopatsko pljučno fibrozo;

10.   ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in 136(5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se z imeni podpisnikov objavi v zapisniku ter pošlje naslovnikom, vendar Parlamenta ne zavezuje.

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Priloga 2 - Odprava pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem (pisna izjava)

Pisna izjava št.0048/2016 o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem1 (točka 10 zapisnika z dne 12.9.2016), ki so jo vložili poslanci Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta in jo je podpisalo 414 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Svet Evrope je 9. julija 2014 sprejel Konvencijo proti trgovini s človeškimi organi, s katero je postala nezakonita presaditev organov kaznivo dejanje; kasneje je bila konvencija dana na voljo za podpis, vse države pa se spodbuja, da jo podpišejo.

2.   Vztrajno se pojavljajo verodostojna poročila o sistematičnem pridobivanju organov od zapornikov vesti v Ljudski republiki Kitajski, zlasti privržencev miroljubne meditacije in vadbe Falun Gong, pa tudi Ujgurov, Tibetancev in kristjanov, in sicer brez njihovega soglasja in s podporo države.

3.   Mednarodna skupnost je ostro obsodila pridobivanje organov na Kitajskem, sprejeti pa bi morali ukrepe za odpravo te prakse.

4.   Glede na resnost očitane zlorabe je jasno, da je treba takoj uvesti neodvisno preiskavo o obstoječem pridobivanju organov na Kitajskem.

5.   Komisijo in Svet pozivamo, naj izvajata resolucijo Parlamenta z dne 12. decembra 2013 o pridobivanju organov na Kitajskem in pripravita poročilo o tem vprašanju.

6.   Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in 136(5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se z imeni podpisnikov objavi v zapisniku ter pošlje naslovnikom, vendar Parlamenta ne zavezuje.

2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0603.

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov