Index 
Protokoll
PDF 309kWORD 93k
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 11.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Avtalstexter översända av rådet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.En ny marknadsmodell för energimarknaderna - EU-strategi för uppvärmning och kylning (debatt)
 19.Att öka konkurrenskraften hos SMF - Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) - Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder - En EU-strategi för Alpregionen (debatt)
 20.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (debatt)
 21.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Idiopatisk lungfibros (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om det jordskalv som drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016, och som krävde många människors liv och orsakade stora skador.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Meddelande från talmannen

Den 6 juli 2016 beslutade talmannen att ålägga ledamoten Janusz Korwin-Mikke en påföljd, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen (punkt 8 i protokollet av den 7.7.2016), på grund av dennes oacceptabla kommentarer om afrikanska migranter under sammanträdet den 7 juni 2016. Janusz Korwin-Mikke överklagade detta beslut den 18 juli 2016.

Presidiet har behandlat överklagandet och enhälligt bekräftat talmannens beslut. Påföljden innebar för det första indragning av rätten till dagtraktamente under 10 dagar och, för det andra, avstängning från deltagande i all verksamhet inom parlamentet under fem på varandra följande dagar, under vilka parlamentet eller något av dess organ eller utskott eller någon av dess delegationer sammanträder, utan att det påverkar ledamotens rätt att rösta i plenum. Påföljden trädde i kraft innevarande dag, dvs. den 12 september 2016.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Angelo Ciocca utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Gianluca Buonanno från och med den 7 juli 2016.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 7 juli 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Angelo Ciocca fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Valprövning

På förslag från JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för följande ledamöter: Laima Liucija Andrikienė från och med den 30 maj 2016, Urszula Krupa från och med den 24 juni 2016 och Manuel dos Santos från och med den 28 juni 2016.


7. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Hermann Winkler inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


8. Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet

Det ansvariga utskottet, JURI, hade meddelat talmannen att domstolen för distrikt II och III i Budapest hade avslutat det straffrättsliga förfarande som väckts genom privat talan mot Csaba Molnár, eftersom talan hade återkallats. Detta förfarande för upphävande av immunitet var därmed avslutat.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Tim Aker i stället för Jane Collins

ITRE-utskottet: Angelo Ciocca

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien: Ramona Nicole Mănescu i stället för Traian Ungureanu

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


10. Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0026/2016 om idiopatisk lungfibros, ingiven av följande ledamöter: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2016).

°
° ° °

Skriftlig förklaring nr 0048/2016 om att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina, ingiven av följande ledamöter: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2016).

°
° ° °

Talmannen meddelade vidare att han hade mottagit en skriftlig förklaring om avskaffande av skriftliga förklaringar, men konstaterade att denna inte var i överensstämmelse med arbetsordningen.


11. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG och om upphävande av förordning (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapenskontrollorgan för fiske P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/... om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI-utskottet.

—   Rättelse P8_TA(2015)0439(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 24.12.2015, s. 21) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 15 december 2015 inför antagandet av ovannämnda förordning (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI-utskottet.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på mercredi 14 septembre 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande a v förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000087/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: System för minimiinkomster inom Europeiska unionen (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) från Bernd Lange och Alexander Graf Lambsdorff, för utskottet INTA, till kommissionen: Parlamentarisk kontroll och det civila samhällets övervakning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Uppgjorda matcher (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

—   ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG,

—   avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen,

—   avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

—   avtal mellan Europeiska unionen och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

—   avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

—   ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan.


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna mars, april I, april II samt maj I och maj II 2016 finns tillgängliga på Europarl.


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget, höra Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott i unionens allmänna budget för 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, EMPL

- Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, EMPL, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, PECH, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Bilagor till förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Bilagor till förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, CONT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Utnämning av Sir Julian King till ledamot av Europeiska kommissionen (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 138.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (2015/2280(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Betänkande om en ny marknadsmodell för energimarknaderna (2015/2322(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Betänkande om EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (2015/2341(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Betänkande om tillgång till finansiering för små och medelstora företag och mer diversifierad finansiering till små och medelstora företag i en kapitalmarknadsunion (2016/2032(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Betänkande om tillämpning av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) (2015/2116(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Betänkande om en EU-strategi för Alpregionen (2015/2324(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Betänkande om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (2015/2237(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (2016/2015(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Betänkande om en EU-strategi för uppvärmning och kylning (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (2016/2083(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Betänkande om genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (förordning (EG) nr 1935/2004) (2015/2259(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Betänkande om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (2015/2315(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Betänkande om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (2015/2316(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Interimsbetänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2090(INI)) - utskottet EMIS - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Betänkande om metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (2015/2320(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Betänkande om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (2015/2273(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - utskottet EMPL - Föredragande: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Betänkande om inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (2016/2017(INI)) - utskottet EMPL - utskottet FEMM - Föredragande: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Betänkande om tillämpningen av direktivet om posttjänster (2016/2010(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Betänkande om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Leo Brincat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Lazaros Stavrou Lazarou till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Betänkande om nomineringen av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden september 2016 (PE 587.335/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag, tisdagen den

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

ECR-gruppen hade begärt att man som första punkt under eftermiddagens sammanträde skulle sätta in en debatt om uttalanden av rådet och kommissionen om förberedelse av förhandlingar efter det att en medlemsstat har åberopat artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Sander Loones för ECR-gruppen motiverade begäran; Paul Nuttall uttalade sig för och Esteban González Pons emot begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (49 röster för, 245 röster emot, 38 nedlagda röster).

S&D-gruppen hade begärt att man som första punkt under eftermiddagens sammanträde skulle sätta inte en debatt om uttalanden av rådet och kommissionen om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom, och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober I. Sammanträdet skulle därför förlängas till kl. 24.

°
° ° °

Talare: Notis Marias meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid föregående omröstning och att han haft för avsikt att rösta för.

°
° ° °

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen motiverade begäran; Bart Staes uttalande sig för och David Casa emot begäran.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen förklarade att hans grupp ansåg att man skulle hålla två separata omröstningar, dels om begäran om en debatt, dels om begäran om framläggande av resolutionsförslag.

Parlamentet godkände S&D-gruppens begäran genom EO (222 röster för, 99 röster emot, 12 nedlagda röster).

Talmannen berättade att rådet hade låtit meddela att man inte kunde garantera sin närvaro under onsdagseftermiddagens debatter och uppmanade rådet att finna en möjlighet att kunna närvara.

Torsdag

GUE/NGL-gruppen hade begärt att debatten om ett system för minimiinkomster inom EU (punkt 89 i PDOJ) skulle flyttas från eftermiddagen till förmiddagen och sättas in som dagens första debatt på föredragningslistan; sammanträdet skulle därmed skulle inledas kl. 8.00.

Talare: Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Neoklis Sylikiotis uttalade sig för och David Casa emot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (155 röster för, 134 röster emot, 39 nedlagd röst).

En debatt om en fråga med begäran om muntligt svar O-000102/2016 från CULT-utskottet fördes in på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

°
° ° °

Talare: Franz Obermayr yttrade sig med anledning av den 333:e årsdagen av de ottomanska arméernas nederlag i Wien.


18. En ny marknadsmodell för energimarknaderna - EU-strategi för uppvärmning och kylning (debatt)

Betänkande om en ny marknadsmodell för energimarknaderna [2015/2322(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Werner Langen (A8-0214/2016)

Betänkande om en EU-strategi för uppvärmning och kylning [2016/2058(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Adam Gierek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Algirdas Saudargas för PPE-gruppen, Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Pavel Telička för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan och Csaba Molnár.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly och Jiří Maštálka.

Talare: Miguel Arias Cañete och Adam Gierek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.14 i protokollet av den 13.9.2016 och punkt 4.15 i protokollet av den 13.9.2016.


19. Att öka konkurrenskraften hos SMF - Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) - Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder - En EU-strategi för Alpregionen (debatt)

Betänkande om genomförande av det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) [2015/2282(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Betänkande om europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder [2015/2280(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Betänkande om en EU-strategi för Alpregionen [2015/2324(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova och Mercedes Bresso redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Jérôme Lavrilleux (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Renata Briano (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniela Aiuto (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward och Csaba Molnár.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde och Eleftherios Synadinos.

Talare: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova och Mercedes Bresso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.16 i protokollet av den 13.9.2016, punkt 4.1 i protokollet av den 13.9.2016, punkt 4.2 i protokollet av den 13.9.2016 och punkt 4.17 i protokollet av den 13.9.2016.


20. EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (debatt)

Betänkande om EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd [2015/2341(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, Marek Jurek ställde en fråga ("blått kort") till Arne Lietz (talmannen avbröt talaren eftersom denne inte formulerade någon fråga); Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Marek Jurek, som kritiserade talmannens beslut (talmannen redogjorde för skälen till beslutet); Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jussi Halla-aho gjorde ett personligt uttalande; Margot Parker för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek och João Ferreira.

Talare: Christos Stylianides och Ignazio Corrao.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.18 i protokollet av den 13.9.2016.


21. Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (kortfattad redogörelse)

Betänkande om inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv [2016/2017(INI)] - utskottet för sysselsättning och sociala frågor - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Tatjana Ždanoka och Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka och Vilija Blinkevičiūtė redogjorde för betänkadet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă och Victor Negrescu.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.19 i protokollet av den 13.9.2016.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli och Michaela Šojdrová.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 587.335/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bilaga 1 - Idiopatisk lungfibros (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0026/2016 om idiopatisk lungfibros1 (punkt 10 i protokollet av den 12.9.2016), ingiven av Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 388 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Idiopatiska sjukdomar utvecklas utan känd orsak. Idiopatisk lungfibros (IPF) är en kronisk, progressiv, dödlig lungsjukdom som drabbar äldre vuxna, men som inte erkänts som sällsynt sjukdom i alla EU-medlemsstater.

2.   I Europa lever mellan 80000 och 111000 personer med IPF. Årligen diagnostiseras ca 35000 personer .

3.   Efter diagnosen lever patienterna i mellan två och fem år. Sjukdomen är obotlig, men en tidig diagnos kan förbättra livsprognosen.

4.   På grund av bristen på information och diagnostiska metoder dröjer det ofta innan en diagnos kan ställas och behandlingen inled.

5.   Många patienter får inte tillgång till farmakologisk och icke-farmakologisk behandling i tid, eftersom finansieringen drar ut på tiden och IPF inte omfattas av det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.

6.   Endast få IPF-patienter är berättigade till en lungtransplantation på grund av att de befintliga urvalskriterierna för transplantation i Europa inte är jämlika. Kommissionen uppmanas att främja forskning om IPF för att finna sjukdomens orsak och bot.

7.   Kommissionen uppmanas att främja forskning om IPF för att finna sjukdomens orsak och bot.

8.   Kommissionen uppmanas att samarbeta med medlemsstaterna för att göra det möjligt för IPF-patienter att få tillgång till särläkemedel och nya läkemedel som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

9.   Kommissionen ombedes att uppmana medlemsstaterna att underlätta tillträdet till lungtransplantationer och icke-farmakologisk behandling genom att främja bästa praxis och erkänna hälso- och sjukvårdspersonalens viktiga roll i IPF-vården.

10.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilaga 2 - Att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0048/2016 om att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina1 (punkt 10 i protokollet av den 12.9.2016), ingiven av Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 414 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Konventionen mot olaglig handel med mänskliga organ antogs av Europarådet den 9 juli 2014 isyfte att kriminalisera olagliga organtransplantationer. Den öppnades därefter för undertecknande, och alla länder uppmuntras att underteckna den.

2.   Det har förekommit ständiga, tillförlitliga rapporter om systematisk, statligt sanktionerad organskörd utan samtycke från samvetsfångar i Kina, främst från utövare av Falun Gongs fredliga meditationer och övningar men också från uigurer, tibetaner och kristna.

3.   Det internationella samfundet har i skarpa ordalag fördömt Kinas organskörd, och det bör vidtas åtgärder för att sätta stopp för den.

4.   Med tanke på vilka allvarliga övergrepp det rör sig om i grund och botten finns det ett uppenbart behov att utan dröjsmål organisera en oberoende utredning av den pågående organskörden i China.

5.   Kommissionen och rådet uppmanas att tillämpa parlamentets resolution av den 12 december 2013 om organskörden i Kina och lägga fram en rapport om denna fråga.

6.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

2 Antagna texter, P7_TA(2013)0603.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy