Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg

3. Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
CRE

Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2090(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo og Werner Kuhn.

Talere: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 13.9.2016.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik