Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

3. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
CRE

Sprawozdanie wstępne w sprawie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym [2016/2090(INI)] - Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym. Współsprawozdawcy: Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo i Werner Kuhn.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 13.9.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności