Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
CRE

Interimsbetänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin [2016/2090(INI)] - Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain och Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain och Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för betänkandet.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo och Werner Kuhn.

Talare: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain och Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 13.9.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy