Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно новата длъжност на бившия председател на Комисията José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Политика на сближаване и научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) [2015/2278(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0320)


4.2. Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (гласуване)

Доклад относно европейското териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки [2015/2280(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0202/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0321)


4.3. Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Междинен доклад относно разследването във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор [2016/2090(INI)] - Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор. Докладчици: Pablo Zalba Bidegain и Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0322)


4.4. Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Ищван Уихеи [2015/2237(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0323)


4.5. Искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета (гласуване)

Доклад относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Розарио Крочета [2016/2015(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0324)


4.6. Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос [2016/2083(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0325)


4.7. Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0326)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.8. Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0327)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.9. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру Лазару (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 13.9.2016 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0328)

Парламентът изказа положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата.

Изказвания

Igor Šoltes (докладчик), след гласуването, относно ролята на Парламента и относно състава на Сметната палата.


4.10. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Фигейреду (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду за член на Сметната палата [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 13.9.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0329)

Парламентът изказа положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду за член на Сметната палата.


4.11. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 13.9.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Отхвърля се (P8_TA(2016)0330)

Парламентът изказа отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата и изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента.


4.12. Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия)***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0331)


4.13. Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0332)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0332)


4.14. Към нова концепция за енергийния пазар (гласуване)

Доклад относно пътя към нова концепция за енергийния пазар [2015/2322(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0333)


4.15. Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането [2016/2058(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0334)

Изказвания

Beatrix von Storch


4.16. Повишаване на конкурентоспособността на МСП (гласуване)

Доклад относно изпълнението на тематичната цел за „повишаване на конкурентоспособността на МСП“ - член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2015/2282(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0335)


4.17. Стратегия на ЕС за Алпийския регион (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС за Алпийския регион [2015/2324(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0336)

Изказвания

Mercedes Bresso (докладчик) внесе устно изменение на параграф 31, което беше прието.


4.18. Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (гласуване)

Доклад относно доверителния фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ [2015/2341(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0337)

Изказвания

Ignazio Corrao (докладчик) представи четири устни изменения към параграфи 4, 13, 15 и 32. Измененията са приети.


4.19. Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (гласуване)

Доклад относно създаването на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот [2016/2017(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Tatjana Ždanoka и Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0338)

Правна информация - Политика за поверителност