Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af William (The Earl of) Dartmouth om den tidligere formand for Kommissionen José Manuel Barrosos nye stilling.

°
° ° °


4.1. Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (afstemning)

Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger [2015/2280(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0321)


4.3. Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)

Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2090(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0322)


4.4. Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet [2015/2237(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0323)


4.5. Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter [2016/2015(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0324)


4.6. Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet [2016/2083(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0325)


4.7. Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0326)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.8. Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0327)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.9. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0328)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten.

Indlæg

Igor Šoltes (ordfører), inden afstemningen, om Parlamentets rolle og om Revisionsrettens sammensætning.


4.10. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0329)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten.


4.11. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Forkastet (P8_TA(2016)0330)

Parlamentet afgav negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten og anmodede Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.


4.12. Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser)***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0332)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0332)


4.14. Mod en ny udformning af energimarkedet (afstemning)

Betænkning om mod en ny udformning af energimarkedet [2015/2322(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0333)


4.15. EU-strategi for opvarmning og køling (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for opvarmning og køling [2016/2058(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0334)

Indlæg

Beatrix von Storch.


4.16. Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2282(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0335)


4.17. EU-strategi for Alperegionen (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen [2015/2324(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0336)

Indlæg

Mercedes Bresso (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 31, som var blevet godtaget.


4.18. EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (afstemning)

Betænkning om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand [2015/2341(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0337)

Indlæg

Ignazio Corrao (ordfører) havde stillet fire mundtlige ændringsforslag til punkt 4, 13, 15 og 32. De mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget.


4.19. Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (afstemning)

Betænkning om skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv [2016/2017(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Tatjana Ždanoka og Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0338)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik