Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τα νέα καθήκοντα του πρώην Προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) [2015/2278(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0320)


4.2. Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα [2015/2280(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0321)


4.3. Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)

Ενδιάμεση εκθεση σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2090(INI)] - Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συνεισηγητές: Pablo Zalba Bidegain και Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0322)


4.4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του István Ujhelyi [2015/2237(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0323)


4.5. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0324)


4.6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου [2016/2083(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0325)


4.7. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0326)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.8. Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0327)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.9. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0328)

Το Σώμα εκδίδει θετική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Λαζάρου Σταύρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρεμβάσεις

Igor Šoltes (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου και τη σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


4.10. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0329)

Το Σώμα εκδίδει θετική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


4.11. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Leo Brincat ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται (P8_TA(2016)0330)

Το Σώμα εκδίδει αρνητική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Leo Brincat ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει την πρότασή του και να παρουσιάσει νέα πρόταση στη Κοινοβούλιο.


4.12. Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες)***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0331)


4.13. Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0332)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0332)


4.14. Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» [2015/2322(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0333)


4.15. Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη [2016/2058(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0334)

Παρεμβάσεις

Beatrix von Storch


4.16. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων [2015/2282(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0335)


4.17. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων [2015/2324(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0336)

Παρεμβάσεις

Mercedes Bresso (εισηγήτρια) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 31, η οποία κρατείται.


4.18. Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2341(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0337)

Παρεμβάσεις

Ignazio Corrao (εισηγητής) υπέβαλε τέσσερις προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 4, 13, 15 και 32. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.


4.19. Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής [2016/2017(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Tatjana Ždanoka και Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0338)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου