Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis William (The Earl of) Dartmouth endise komisjoni presidendi José Manuel Barroso uute ametiülesannete teemal.

°
° ° °


4.1. Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) kohta [2015/2278(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0320)


4.2. Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed (hääletus)

Raport Euroopa territoriaalse koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta [2015/2280(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0321)


4.3. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (hääletus)

Vaheraport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta [2016/2090(INI)] - Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon. Raportöörid: Pablo Zalba Bidegain ja Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0322)


4.4. István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2237(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0323)


4.5. Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)

Raport Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2016/2015(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0324)


4.6. Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2083(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0325)


4.7. ELi ja Hiina vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0326)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.8. ELi ja Uruguay vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0327)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.9. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.9.2016 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0328)

Euroopa Parlament toetab nõukogu ettepanekut nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks.

Sõnavõtud

Igor Šoltes (raportöör), enne hääletust, Euroopa Parlamendi rolli ja kontrollikoja koosseisu kohta.


4.10. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.9.2016 protokollilisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0329)

Euroopa Parlament toetab nõukogu ettepanekut nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks.


4.11. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.9.2016 protokollilisa 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Tagasi lükatud (P8_TA(2016)0330)

Euroopa Parlament ei toeta ettepanekut nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks ning palub nõukogul oma ettepaneku tagasi võtta ja esitada Euroopa Parlamendile uue ettepaneku.


4.12. Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendamisvolitused)***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0331)


4.13. Maagaasi- ja elektrihinnastatistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0332)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0332)


4.14. Energiaturu uue korralduse suunas (hääletus)

Raport teema „Energiaturu uue korralduse suunas“ kohta [2015/2322(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0333)


4.15. ELi kütte- ja jahutusstrateegia (hääletus)

Raport ELi kütte- ja jahutusstrateegia kohta [2016/2058(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0334)

Sõnavõtud

Beatrix von Storch


4.16. VKEde konkurentsivõime suurendamine (hääletus)

Raport VKEde konkurentsivõime suurendamise valdkondliku eesmärgi (ühissätete määruse artikli 9 lõige 3) elluviimise kohta [2015/2282(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0335)


4.17. ELi Alpi piirkonna strateegia (hääletus)

Raport ELi Alpi piirkonna strateegia kohta [2015/2324(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0336)

Sõnavõtud

Mercedes Bresso (raportöör) esitas punkti 31 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


4.18. ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (hääletus)

Raport ELi Aafrika usaldusfondi ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile [2015/2341(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0337)

Sõnavõtud

Ignazio Corrao (raportöör) esitas neli suulist muudatusettepanekut punktide 4, 13, 15 ja 32 kohta. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


4.19. Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (hääletus)

Raport töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul [2016/2017(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Tatjana Ždanoka ja Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0338)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika