Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth over de nieuwe functies van de voormalige voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) (stemming)

Verslag over cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) [2015/2278(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen (stemming)

Verslag over Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen [2015/2280(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0321)


4.3. Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)

Interimverslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector [2016/2090(INI)] - Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector. Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain en Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0322)


4.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi [2015/2237(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0323)


4.5. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0324)


4.6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos [2016/2083(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0325)


4.7. Overeenkomst tussen de EU en China in verband met de toetreding van Kroatië *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging tot ondertekening van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0326)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.8. Overeenkomst tussen de EU en Uruguay in verband met de toetreding van Kroatië *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0327)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.9. Voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)

Verslag over de voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 13.9.2016)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0328)

Het Parlement brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Lazaros Stavrou Lazarou tot lid van de Rekenkamer.

Het woord werd gevoerd door:

Igor Šoltes (rapporteur), vóór de stemming, over de rol van het Parlement en de samenstelling van de Rekenkamer.


4.10. Voordracht van João Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)

Verslag over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 13.9.2016)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0329)

Het Parlement brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tot lid van de Rekenkamer.


4.11. Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (stemming)

Verslag over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 13.9.2016)

ONTWERPBESLUIT

Verworpen (P8_TA(2016)0330)

Het Parlement brengt negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Leo Brincat tot lid van de Rekenkamer.


4.12. Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoerende bevoegdheden)***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0332)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0332)


4.14. Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt (stemming)

Verslag over het onderwerp "Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt" [2015/2322(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0333)


4.15. EU-strategie voor verwarming en koeling (stemming)

Verslag over een EU-strategie betreffende verwarming en koeling [2016/2058(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0334)

Het woord werd gevoerd door:

Beatrix von Storch


4.16. Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's (stemming)

Verslag over de uitvoering van de thematische doelstelling "Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven" (artikel 9, punt 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) [2015/2282(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0335)


4.17. Een EU-strategie voor het Alpengebied (stemming)

Verslag over een EU-strategie voor het Alpengebied [2015/2324(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0336)

Het woord werd gevoerd door:

Mercedes Bresso (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 31 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


4.18. EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (stemming)

Verslag over het EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp [2015/2341(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0337)

Het woord werd gevoerd door:

Ignazio Corrao (rapporteur), die vier mondelinge amendementen op leden 4, 13, 15 en 32 indiende, die in aanmerking zijn genomen.


4.19. Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (stemming)

Verslag over het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven [2016/2017(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Tatjana Ždanoka en Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0338)

Juridische mededeling - Privacybeleid