Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth w sprawie nowych funkcji byłego przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso.

°
° ° °


4.1. Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) [2015/2278(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej – najlepsze praktyki i działania innowacyjne [2015/2280(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0321)


4.3. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Sprawozdanie wstępne w sprawie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym [2016/2090(INI)] - Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym. Współsprawozdawcy: Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0322)


4.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego [2015/2237(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0323)


4.5. Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu [2016/2015(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0324)


4.6. Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa [2016/2083(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0325)


4.7. Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0326)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.8. Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0327)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.9. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 13.9.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0328)

Parlament wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego.

Wystąpienia

Igor Šoltes (sprawozdawca), przed głosowaniem, w sprawie roli Parlamentu i składu Trybunału Obrachunkowego.


4.10. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 13.9.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0329)

Parlament wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania João Alexandre'a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego.


4.11. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Leo Brincata na członka Trybunału Obrachunkowego [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 13.9.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Odrzucony (P8_TA(2016)0330)

Parlament wydaje negatywną opinię w sprawie nominacji Leo Brincata na członka Trybunału Obrachunkowego przez Radę oraz wzywa Radę do wycofania tej nominacji i przedstawienia Parlamentowi nowej nominacji.


4.12. Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0332)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0332)


4.14. W kierunku nowej struktury rynku energii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie „W kierunku nowej struktury rynku energii” [2015/2322(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia [2016/2058(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0334)

Wystąpienia

Beatrix von Storch


4.16. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) [2015/2282(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz regionu alpejskiego [2015/2324(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0336)

Wystąpienia

Mercedes Bresso (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 31. Poprawka została przyjęta.


4.18. Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie funduszu powierniczego UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej [2015/2341(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0337)

Wystąpienia

Ignazio Corrao (sprawozdawca) przedstawił cztery poprawki ustne do ust. 4, 13, 15 i 32. Poprawki ustne zostały przyjęte.


4.19. Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie tworzenia na rynku pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym [2016/2017(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Tatjana Ždanoka i Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0338)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności