Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth, ktorý sa vyjadril k novej funkcii bývalého predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a stratégiách výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) [2015/2278(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0320)


4.2. Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (hlasovanie)

Správa o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia [2015/2280(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0321)


4.3. Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Predbežná správa o vyšetrovaní merania emisií v automobilovom priemysle [2016/2090(INI)] - Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle. Spravodajcovia: Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0322)


4.4. Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho [2015/2237(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0323)


4.5. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu [2016/2015(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0324)


4.6. Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa [2016/2083(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0325)


4.7. Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0326)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.8. Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0327)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.9. Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 1 k zápisnici zo dňa 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0328)

Parlament súhlasí snávrhom Rady vymenovať Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov.

Vystúpenia:

Igor Šoltes (spravodajca), pred hlasovaním, o úlohe Parlamentu a zložení Dvora audítorov.


4.10. Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo za člena Dvora audítorov [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 2 k zápisnici zo dňa 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0329)

Parlament súhlasí s návrhom Rady vymenovať Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo za člena Dvora audítorov.


4.11. Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Leo Brincat (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Lea Brincata za člena Dvora audítorov [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 3 k zápisnici zo dňa 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Zamietnutý (P8_TA(2016)0330)

Parlament nesúhlasí snávrhom Rady vymenovať Lea Brincata za člena Dvora audítorov a žiada Radu, aby stiahla svoj návrh a aby mu predložila nový.


4.12. Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci)***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0331)


4.13. Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0332)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0332)


4.14. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (hlasovanie)

Správa na tému Smerom k novej koncepcii trhu s energiou [2015/2322(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0333)


4.15. Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia [2016/2058(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0334)

Vystúpenia:

Beatrix von Storch


4.16. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (hlasovanie)

Správa o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2282(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0335)


4.17. Stratégia EÚ pre alpský región (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre alpský región [2015/2324(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0336)

Vystúpenia:

Mercedes Bresso (spravodajkyňa) podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 31, ktorý bol prijatý.


4.18. Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (hlasovanie)

Správa o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc [2015/2341(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0337)

Vystúpenia:

Ignazio Corrao (spravodajca) predložil štyri ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 4, 13, 15 a 32. Ústne pozmeňujúce návrhy boli prijaté.


4.19. Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (hlasovanie)

Správa o vytváraní podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom [2016/2017(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0338)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia