Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, yttrade sig om kommissionens tidigare ordförande José Manuel Barrosos nya jobb.

°
° ° °


4.1. Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (omröstning)

Betänkande om europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder [2015/2280(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0321)


4.3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)

Interimsbetänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin [2016/2090(INI)] - Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain och Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0322)


4.4. Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet [2015/2237(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0323)


4.5. Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier [2016/2015(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0324)


4.6. Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet [2016/2083(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0325)


4.7. Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0326)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.8. Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0327)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.9. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Lazaros Stavrou Lazarou till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 13.9.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0328)

Europaparlamentet tillstyrkte rådets förslag till utnämning av Lazaros Stavrou Lazarou till ledamot av revisionsrätten.

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Igor Šoltes (föredragande) om parlamentets roll och om revisionsrättens sammansättning.


4.10. Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo (omröstning)

Betänkande om nomineringen av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 13.9.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0329)

Europaparlamentet tillstyrkte rådets förslag till utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten.


4.11. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Leo Brincat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 13.9.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades (P8_TA(2016)0330)

Europaparlamentet avstyrkte rådets förslag till utnämning av Leo Brincat till ledamot av revisionsrätten och uppmanade rådet att dra tillbaka sitt förslag och förelägga parlamentet ett nytt.


4.12. Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter)***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistik om naturgas- och elpriser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0332)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0332)


4.14. En ny marknadsmodell för energimarknaderna (omröstning)

Betänkande om en ny marknadsmodell för energimarknaderna [2015/2322(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0333)


4.15. EU-strategi för uppvärmning och kylning (omröstning)

Betänkande om en EU-strategi för uppvärmning och kylning [2016/2058(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0334)

Inlägg:

Beatrix von Storch


4.16. Att öka konkurrenskraften hos SMF (omröstning)

Betänkande om genomförande av det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) [2015/2282(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0335)


4.17. En EU-strategi för Alpregionen (omröstning)

Betänkande om en EU-strategi för Alpregionen [2015/2324(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0336)

Inlägg:

Mercedes Bresso (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 31. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


4.18. EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (omröstning)

Betänkande om EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd [2015/2341(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0337)

Inlägg:

Ignazio Corrao (föredragande) lade fram fyra muntliga ändringsförslag till punkterna 4, 13, 15 och 32. De muntliga ändringsförslagen beaktades.


4.19. Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (omröstning)

Betänkande om inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv [2016/2017(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Tatjana Ždanoka och Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0338)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy