Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei και Stanislav Polčák

Ενδιάμεση έκθεση Pablo Zalba Bidegain και Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly και Marian Harkin

Έκθεση Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Μαρία Σπυράκη και Seán Kelly

Έκθεση Adam Gierek - A8-0232/2016
Μαρία Σπυράκη και Seán Kelly

Έκθεση Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov και Seán Kelly

Έκθεση Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei και Jiří Pospíšil

Έκθεση Tatjana Ždanoka και Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas και Tim Aker.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου