Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

8. Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP))

Изказа се Marek Jurek относно процедурата (председателят направи уточнения).

Ivan KorčokIvan Korčok (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказаха се: Frans Timmermans и Ivan KorčokIvan Korčok.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, от името на групата PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 14.9.2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност