Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

8. Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)).

Uzstājās Marek Jurek par procedūru (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Frans Timmermans un Ivan KorčokIvan Korčok.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky un Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā - par nesenajiem notikumiem Polijā un to ietekmi uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā - par nesenajiem notikumiem Polijā un to ietekmi uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par nesenajiem notikumiem Polijā un to ietekmi uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2016. protokola 9.7. punkts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika