Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

8. Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek over de procedure (De Voorzitter geeft nadere uitleg).

Ivan KorčokIvan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Ivan KorčokIvan Korčok.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky en Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, over de recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over de recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 14.9.2016.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid