Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

8. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (2016/2774(RSP))

Głos zabrał Marek Jurek w sprawie procedury (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, i Zoltán Balczó niezrzeszony.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Ivan KorčokIvan Korčok.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky i Stanisław Żółtek, w imieniu grupy ENF, w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, au nom du groupe PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, au nom du groupe S&D, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, au nom du groupe GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor i Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga i Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR, w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 14.9.2016.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności