Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

9. Положението в Турция (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Турция (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Charles Tannock, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Ангел Джамбазки, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel и Miltiadis Kyrkos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност