Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

12. Среща на високо равнище на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Среща на високо равнище на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein и Nikos Androulakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): László Tőkés, Caterina Chinnici, Илхан Кючюк, Sofia Sakorafa и Afzal Khan.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност