Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

13. Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (разискване)
CRE

Доклад относно отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст [2015/2273(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Lorenzo Cesa, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Мария Габриел, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic и João Pimenta Lopes.

Изказаха се: Johannes Hahn (член на Комисията) и Fabio Massimo Castaldo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 14.9.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност