Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο [2015/2273(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Ο Fabio Massimo Castaldo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Cristian Dan Preda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) και Fabio Massimo Castaldo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου