Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

13. EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget [2015/2273(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan; Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic och João Pimenta Lopes.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och Fabio Massimo Castaldo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 14.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy