Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2015/2255(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Ο Guillaume Balas παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jens Nilsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jens Geier, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, David Casa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Ελευθέριος Συναδινός, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa και Lara Comi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Emilian Pavel, Νότης Μαριάς και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Guillaume Balas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου