Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg

14. Sotsiaalne dumping ELis (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus [2015/2255(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Nilsson (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Evelyn Regner (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa ja Lara Comi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Guillaume Balas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2016 protokollipunkt 9.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika