Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

14. Sociálny damping v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o sociálnom dampingu v Európskej únii [2015/2255(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Nilsson (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa a Lara Comi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias a Bronis Ropė.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Guillaume Balas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 14.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia