Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2017 (2016/2768(RSP))

Ο Vazil Hudák (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Παρεμβαίνει ο Jens Geier (εισηγητής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Indrek Tarand (εισηγητής) και Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Vazil Hudák.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου