Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ *** - Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της ΚΑΜΑ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000108/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών των ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Ο Alexander Graf Lambsdorff παρουσιάζει τη σύσταση και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pedro Silva Pereira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joachim Schuster, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld και Jude Kirton-Darling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Clara Eugenia Aguilera García και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Alexander Graf Lambsdorff.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου