Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

16. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** - Parlamentarisk kontroll och det civila samhällets övervakning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000108/2016) från Bernd Lange och Alexander Graf Lambsdorff, för utskottet INTA, till kommissionen: Parlamentarisk kontroll och det civila samhällets övervakning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff redogjorde för rekommendationen och utvecklade den muntliga frågan.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Pedro Silva Pereira (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Gabriel Mato för PPE-gruppen, Joachim Schuster för S&D-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld och Jude Kirton-Darling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Clara Eugenia Aguilera García och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Alexander Graf Lambsdorff.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 14.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy