Indeks 
Protokol
PDF 301kWORD 84k
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Resultater af G20-topmødet (forhandling)
 3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (afstemning)
  4.2.Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (afstemning)
  4.3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)
  4.4.Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (afstemning)
  4.5.Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (afstemning)
  4.6.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (afstemning)
  4.7.Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)
  4.8.Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)
  4.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (afstemning)
  4.12.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser)***II (afstemning)
  4.13.Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet ***I (afstemning)
  4.14.Mod en ny udformning af energimarkedet (afstemning)
  4.15.EU-strategi for opvarmning og køling (afstemning)
  4.16.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (afstemning)
  4.17.EU-strategi for Alperegionen (afstemning)
  4.18.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (afstemning)
  4.19.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (forhandling)
 9.Situationen i Tyrkiet (forhandling)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 11.Situationen i Gabon efter valget (forhandling)
 12.FN-topmøde på højt plan om håndtering af store flygtninge- og migrantstrømme (forhandling)
 13.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (forhandling)
 14.Social dumping i EU (forhandling)
 15.Forelæggelse af Rådets holdning om forslaget til det almindelige budget – regnskabsåret 2017 (forhandling)
 16.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** - Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (forhandling)
 17.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Lazaros Stavrou Lazarou
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – João Figueiredo
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Leo Brincat


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Resultater af G20-topmødet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultater af G20-topmødet (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Françoise Grossetête for PPE-Gruppen.

Ivan Korčok (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Talere: Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić og Georgios Epitideios.

Talere: Pierre Moscovici og Ivan KorčokIvan Korčok.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)

Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2090(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo og Werner Kuhn.

Talere: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 13.9.2016.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af William (The Earl of) Dartmouth om den tidligere formand for Kommissionen José Manuel Barrosos nye stilling.

°
° ° °


4.1. Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (afstemning)

Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger [2015/2280(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0321)


4.3. Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)

Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2090(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0322)


4.4. Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet [2015/2237(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0323)


4.5. Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter [2016/2015(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0324)


4.6. Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet [2016/2083(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0325)


4.7. Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0326)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.8. Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0327)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.9. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0328)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten.

Indlæg

Igor Šoltes (ordfører), inden afstemningen, om Parlamentets rolle og om Revisionsrettens sammensætning.


4.10. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0329)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten.


4.11. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 13.9.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Forkastet (P8_TA(2016)0330)

Parlamentet afgav negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten og anmodede Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.


4.12. Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser)***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0332)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0332)


4.14. Mod en ny udformning af energimarkedet (afstemning)

Betænkning om mod en ny udformning af energimarkedet [2015/2322(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0333)


4.15. EU-strategi for opvarmning og køling (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for opvarmning og køling [2016/2058(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0334)

Indlæg

Beatrix von Storch.


4.16. Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2282(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0335)


4.17. EU-strategi for Alperegionen (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen [2015/2324(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0336)

Indlæg

Mercedes Bresso (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 31, som var blevet godtaget.


4.18. EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (afstemning)

Betænkning om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand [2015/2341(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0337)

Indlæg

Ignazio Corrao (ordfører) havde stillet fire mundtlige ændringsforslag til punkt 4, 13, 15 og 32. De mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget.


4.19. Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (afstemning)

Betænkning om skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv [2016/2017(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Tatjana Ždanoka og Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0338)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei og Stanislav Polčák

Interimsbetænkning: Pablo Zalba Bidegain og Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly og Marian Harkin

Betænkning: Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki og Seán Kelly

Betænkning: Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki og Seán Kelly

Betænkning: Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov og Seán Kelly

Betænkning: Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei og Jiří Pospíšil

Betænkning: Tatjana Ždanoka og Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas og Tim Aker.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP))

Indlæg af Marek Jurek om proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

Talere: Frans Timmermans og Ivan KorčokIvan Korčok.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky og Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen om den seneste udvikling i Polen og dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen om den seneste udvikling i Polen og dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen om den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 14.9.2016.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

(Mødet udsat i nogle minutter)


9. Situationen i Tyrkiet (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Tyrkiet (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel og Miltiadis Kyrkos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelserne P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) og P8_TA(2015)0439(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 11 i protokollen af 12.9.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås de for vedtaget.


11. Situationen i Gabon efter valget (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Gabon efter valget (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Mélenchon for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, og Louis Aliot for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller og Eduard Kukan.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. FN-topmøde på højt plan om håndtering af store flygtninge- og migrantstrømme (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: FN-topmøde på højt plan om håndtering af store flygtninge- og migrantstrømme (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein og Nikos Androulakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa og Afzal Khan.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (forhandling)

Betænkning om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng [2015/2273(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Lorenzo Cesa for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, og Cristian Dan Preda.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic og João Pimenta Lopes.

Talere: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) og Fabio Massimo Castaldo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 14.9.2016.


14. Social dumping i EU (forhandling)

Betænkning om social dumping i Den Europæiske Union [2015/2255(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Jens Nilsson (ordfører for udtalelse fra TRAN), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra FEMM), Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, David Casa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa og Lara Comi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias og Bronis Ropė.

Talere: Marianne Thyssen og Guillaume Balas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 14.9.2016.


15. Forelæggelse af Rådets holdning om forslaget til det almindelige budget – regnskabsåret 2017 (forhandling)

Redegørelse fra Rådet: Forelæggelse af Rådets holdning om forslaget til det almindelige budget – regnskabsåret 2017 (2016/2768(RSP))

Vazil Hudák (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Indlæg af Jens Geier (ordfører).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Indrek Tarand (ordfører) og Jean Arthuis (formand for BUDG).

Indlæg af Vazil Hudák.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** - Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000108/2016) af Bernd Lange og Alexander Graf Lambsdorff, for INTA, til Kommissionen: Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem EU og SADC-landene (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff forelagde henstillingen og begrundede forespørgslen til mundtlig besvarelse.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Pedro Silva Pereira (ordfører for udtalelse fra DEVE), Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Joachim Schuster for S&D-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld og Jude Kirton-Darling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Clara Eugenia Aguilera García og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Alexander Graf Lambsdorff.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 14.9.2016.


17. Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000088/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Gerben-Jan Gerbrandy begrundede forespørgslerne.

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Norbert Lins for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, og Ricardo Serrão Santos.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Karmenu Vella og Ivan Korčok.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 15.9.2016.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 587.335/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 24.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Lazaros Stavrou Lazarou

STEMMELISTE

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – João Figueiredo

STEMMELISTE

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Faria, Federley, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Woolfe, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Leo Brincat

STEMMELISTE

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik