Rodyklė 
Protokolas
PDF 301kWORD 86k
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai (balsavimas)
  
4.2.Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės (balsavimas)
  
4.3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (balsavimas)
  
4.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (balsavimas)
  
4.5.Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus (balsavimas)
  
4.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (balsavimas)
  
4.7.ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)
  
4.8.ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)
  
4.9.Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou (balsavimas)
  
4.10.Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (balsavimas)
  
4.11.Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat (balsavimas)
  
4.12.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai)***II (balsavimas)
  
4.13.Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika ***I (balsavimas)
  
4.14.Naujo energijos rinkos modelio kūrimas (balsavimas)
  
4.15.ES šildymo ir vėsinimo strategija (balsavimas)
  
4.16.MVĮ konkurencingumo didinimas (balsavimas)
  
4.17.ES Alpių regiono strategija (balsavimas)
  
4.18.ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (balsavimas)
  
4.19.Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (diskusijos)
 9.Padėtis Turkijoje (diskusijos)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 11.Padėtis po rinkimų Gabone (diskusijos)
 12.JT aukšto lygio susitikimas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (diskusijos)
 13.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (diskusijos)
 14.Socialinis dempingas ES (diskusijos)
 15.Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 16.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena (diskusijos)
 17.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou
 2 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 3 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: – Leo Brincat


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu.

Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Ivan KorčokIvan Korčok.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


3. Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimų [2016/2090(INI)] - Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas. Pranešėjai: Pablo Zalba Bidegain ir Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain ir Gerben-Jan Gerbrandy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo ir Werner Kuhn.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain ir Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 13 protokolo 4.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth dėl naujų buvusio Komisijos pirmininko José Manuel Barroso pareigų.

°
° ° °


4.1. Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų, skirtų pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai [2015/2278(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės (balsavimas)

Pranešimas „Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės“ [2015/2280(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0321)


4.3. Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimų [2016/2090(INI)] - Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas. Pranešėjai: Pablo Zalba Bidegain ir Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0322)


4.4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti atšaukti Istváno Ujhelyiʼaus (István Ujhelyi) imunitetą [2015/2237(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0323)


4.5. Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus [2016/2015(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0324)


4.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą [2016/2083(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0325)


4.7. ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0326)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.8. ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0327)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.9. Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou (balsavimas)

dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 09 13 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0328)

Parlamentas teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Lazaros Stavrou Lazarou Audito Rūmų nariu.

Kalbėjo:

Igor Šoltes (pranešėjas), prieš balsavimą, dėl Parlamento vaidmens ir Audito Rūmų sudėties.


4.10. Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (balsavimas)

Pranešimas dėl João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo skyrimo Audito Rūmų nariu [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 09 13 protokolo 2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0329)

Parlamentas teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo Audito Rūmų nariu.


4.11. Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat (balsavimas)

Pranešimas dėl Leo Brincato skyrimo Audito Rūmų nariu [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 09 13 protokolo 3 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Atmesta (P8_TA(2016)0330)

Parlamentas teikia neigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Leo Brincat Audito Rūmų nariu ir prašo Tarybos atšaukti kandidatūrą ir siūlyti Parlamentui naują kandidatą.


4.12. Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai)***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0331)


4.13. Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0332)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0332)


4.14. Naujo energijos rinkos modelio kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo [2015/2322(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0333)


4.15. ES šildymo ir vėsinimo strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos [2016/2058(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0334)

Kalbėjo:

Beatrix von Storch


4.16. MVĮ konkurencingumo didinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo [2015/2282(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0335)


4.17. ES Alpių regiono strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES Alpių regiono strategijos [2015/2324(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0336)

Kalbėjo:

Mercedes Bresso (pranešėja) pateikė 31 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


4.18. ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (balsavimas)

Pranešimas dėl ES patikos fondo Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba [2015/2341(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0337)

Kalbėjo:

Ignazio Corrao (pranešėjas) pateikė keturis 4, 13, 15 ir 32 dalių žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti balsuoti.


4.19. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo [2016/2017(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Tatjana Ždanoka ir Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0338)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Preliminarus pranešimas: Pablo Zalba Bidegain ir Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly ir Marian Harkin

Pranešimas: Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki ir Seán Kelly

Pranešimas: Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki ir Seán Kelly

Pranešimas: Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov ir Seán Kelly

Pranešimas: Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Tatjana Ždanoka ir Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas ir Tim Aker.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (2016/2774(RSP))

Kalbėjo Marek Jurek dėl darbo tvarkos (Pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, ir Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Ivan KorčokIvan Korčok.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky ir Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje ir jų poveikio pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu sur les récentes évolutions en Pologne et leurs conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje ir jų poveikio pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.7 punktas.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


9. Padėtis Turkijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Turkijoje (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Kati Piri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel ir Miltiadis Kyrkos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) ir P8_TA(2015)0439(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 09 12 protokolo 11 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


11. Padėtis po rinkimų Gabone (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis po rinkimų Gabone (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, ir Louis Aliot ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller ir Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


12. JT aukšto lygio susitikimas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein ir Nikos Androulakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa ir Afzal Khan.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


13. ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (diskusijos)

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis [2015/2273(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu ir Cristian Dan Preda.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo: Johannes Hahn (Komisijos narys) ir Fabio Massimo Castaldo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.7 punktas.


14. Socialinis dempingas ES (diskusijos)

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje [2015/2255(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jens Nilsson (TRAN komiteto nuomonės referentas), Evelyn Regner (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa ir Lara Comi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Guillaume Balas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.8 punktas.


15. Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (2016/2768(RSP))

Vazil Hudák (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo Jens Geier (pranešėjas).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Indrek Tarand (pranešėjas) ir Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

Kalbėjo Vazil Hudák.

Diskusijos baigtos.


16. ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000108/2016) kurį pateikė Bernd Lange ir Alexander Graf Lambsdorff INTA komiteto vardu Komisijai: Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ir Europos Sąjungos (ES) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūrą ir pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff pristatė rekomendaciją ir pristatė klausimą, į kurį atsakima žodžiu.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pedro Silva Pereira (DEVE komiteto nuomonės referentas), Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Joachim Schuster S&D frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld ir Jude Kirton-Darling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García ir Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Alexander Graf Lambsdorff.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 14 protokolo 9.4 punktas.


17. CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000088/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000089/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Gerben-Jan Gerbrandy pristatė klausimus.

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Norbert Lins PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Ivan Korčok.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.9 punktas.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 587.335/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 24.00 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Faria, Federley, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Woolfe, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: – Leo Brincat

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika