Kazalo 
Zapisnik
PDF 295kWORD 85k
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izidi vrha skupine G20 (razprava)
 3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (glasovanje)
  
4.2.Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (glasovanje)
  
4.3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
  
4.4.Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (glasovanje)
  
4.5.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (glasovanje)
  
4.6.Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (glasovanje)
  
4.7.Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)
  
4.8.Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)
  
4.9.Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (glasovanje)
  
4.10.Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (glasovanje)
  
4.11.Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (glasovanje)
  
4.12.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila)***II (glasovanje)
  
4.13.Statistika cen zemeljskega plina in električne energije ***I (glasovanje)
  
4.14.Na poti k novi zasnovi energetskega trga (glasovanje)
  
4.15.Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (glasovanje)
  
4.16.Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (glasovanje)
  
4.17.Strategija EU za alpsko regijo (glasovanje)
  
4.18.Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (glasovanje)
  
4.19.Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (razprava)
 9.Razmere v Turčiji (razprava)
 10.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 11.Razmere v Gabonu po volitvah (razprava)
 12.Vrh Združenih narodov na visoki ravni o obravnavi velikih premikov beguncev in migrantov (razprava)
 13.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (razprava)
 14.Socialni damping v EU (razprava)
 15.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2017 (razprava)
 16.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** - Parlamentarni nadzor nad sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) ter spremljanje tega sporazuma, ki ga izvaja civilna družba (razprava)
 17.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Lazaros Stavrou Lazarou
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča – João Figueiredo
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Leo Brincat


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izidi vrha skupine G20 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izidi vrha skupine G20 (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Françoise Grossetête v imenu skupine PPE.

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorili so Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić in Georgios Epitideios.

Govorila sta Pierre Moscovici in Ivan KorčokIvan Korčok.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


3. Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)

Vmesno poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju [2016/2090(INI)] - Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju. Soporočevalca: Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy sta predstavila poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo in Werner Kuhn.

Govorili so Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 13.9.2016.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth o novi funkciji nekdanjega predsednika Komisije Joséja Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki ter raziskovalnih in inovacijskih strategijah za pametno specializacijo (RIS3) [2015/2278(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0320)


4.2. Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (glasovanje)

Poročilo o evropskem teritorialnem sodelovanju – najboljša praksa in inovativni ukrepi [2015/2280(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0321)


4.3. Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Vmesno poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju [2016/2090(INI)] - Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju. Soporočevalca: Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0322)


4.4. Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju [2015/2237(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0323)


4.5. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette [2016/2015(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0324)


4.6. Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos) [2016/2083(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0325)


4.7. Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0326)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.8. Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0327)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.9. Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Lazarosa Stavrouja Lazarouja za člana Računskega sodišča [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0328)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se Lazaros Stavrou Lazarou imenuje za člana Računskega sodišča.

Govoril je

Igor Šoltes (poročevalec), pred glasovanjem, o vlogi Parlamenta in o sestavi Računskega sodišča.


4.10. Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Joãa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0329)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo imenuje za člana Računskega sodišča.


4.11. Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Lea Brincata za člana Računskega sodišča [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Zavrnjeno (P8_TA(2016)0330)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se Leo Brincat imenuje za člana Računskega sodišča, in pozval Svet, naj umakne svoj predlog in Parlamentu posreduje novega.


4.12. Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila)***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistika cen zemeljskega plina in električne energije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0332)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0332)


4.14. Na poti k novi zasnovi energetskega trga (glasovanje)

Poročilo Na poti k novi zasnovi energetskega trga [2015/2322(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Werner Langen (A8-0214/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje [2016/2058(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0334)

Govorila je

Beatrix von Storch.


4.16. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (glasovanje)

Poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) [2015/2282(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strategija EU za alpsko regijo (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za alpsko regijo [2015/2324(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0336)

Govorila je

Mercedes Bresso (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 31, ki je bil upoštevan.


4.18. Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (glasovanje)

Poročilo o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč [2015/2341(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0337)

Govoril je

Ignazio Corrao (poročevalec), ki je podal štiri ustne predloge sprememb k odstavkom 4, 13, 15 in 32, ki so bili upoštevani.


4.19. Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (glasovanje)

Poročilo o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja [2016/2017(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Tatjana Ždanoka in Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0338)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei in Stanislav Polčák

Vmesno poročilo: Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly in Marian Harkin

Poročilo: Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki in Seán Kelly

Poročilo: Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki in Seán Kelly

Poročilo: Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov in Seán Kelly

Poročilo: Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei in Jiří Pospíšil

Poročilo: Tatjana Ždanoka in Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas in Tim Aker.


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.05, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/2774(RSP))

Govoril je Marek Jurek o postopku (predsednik je podal pojasnila).

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

Govorila sta Frans Timmermans in Ivan KorčokIvan Korčok.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 14.9.2016.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


9. Razmere v Turčiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Turčiji (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel in Miltiadis Kyrkos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy in Eleftherios Synadinos.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.


10. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Popravki P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) in P8_TA(2015)0439(COR01) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 11 zapisnika z dne 12.9.2016).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravkih (člen 231(4) Poslovnika), se ti štejejo za sprejete.


11. Razmere v Gabonu po volitvah (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Gabonu po volitvah (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Mélenchon v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, in Louis Aliot v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller in Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


12. Vrh Združenih narodov na visoki ravni o obravnavi velikih premikov beguncev in migrantov (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vrh Združenih narodov na visoki ravni o obravnavi velikih premikov beguncev in migrantov (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein in Nikos Androulakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa in Afzal Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


13. Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (razprava)

Poročilo o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu [2015/2273(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Fabio Massimo Castaldo je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Victor Boştinaru, María Teresa Giménez Barbat, Mariya Gabriel, Gilles Pargneaux, Francisco José Millán Mon, Inés Ayala Sender, Ramona Nicole Mănescu, Silvia Costa, Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jasenko Selimovic in João Pimenta Lopes.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in Fabio Massimo Castaldo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 14.9.2016.


14. Socialni damping v EU (razprava)

Poročilo o socialnem dampingu v Evropski uniji [2015/2255(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Guillaume Balas je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Jens Nilsson (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Danuta Jazłowiecka v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, David Casa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Vilija Blinkevičiūtė, Richard Sulík, Thomas Händel, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Thomas Mann, Ole Christensen, João Pimenta Lopes, Peter Lundgren, Romana Tomc, Maria Arena, Tania González Peñas, Claude Rolin, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Ismail Ertug, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Marita Ulvskog, Ádám Kósa in Lara Comi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Emilian Pavel, Notis Marias in Bronis Ropė.

Govorila sta Marianne Thyssen in Guillaume Balas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 14.9.2016.


15. Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2017 (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2017 (2016/2768(RSP))

Vazil Hudák (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednicaKomisije).

Govoril je Jens Geier (poročevalec).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorila sta Indrek Tarand (poročevalec) in Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG).

Govoril je Vazil Hudák.

Razprava se je zaključila.


16. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** - Parlamentarni nadzor nad sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) ter spremljanje tega sporazuma, ki ga izvaja civilna družba (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000108/2016), ki sta ga postavila Bernd Lange in Alexander Graf Lambsdorff v imenu odbora INTA, Komisiji: Parlamentarni nadzor in spremljanje civilne družbe v zvezi s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC) (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

Alexander Graf Lambsdorff je predstavil priporočilo in je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Pedro Silva Pereira (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Joachim Schuster v imenu skupine S&D, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Christofer Fjellner, David Martin, Giovanni La Via, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Zeller, Maria Arena, Adam Szejnfeld in Jude Kirton-Darling.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Clara Eugenia Aguilera García in Notis Marias.

Govorila sta Cecilia Malmström in Alexander Graf Lambsdorff.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 14.9.2016.


17. Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000088/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI, Svetu: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2016), ki so ga postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor in Marco Affronte v imenu odbora ENVI, Komisiji: Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Gerben-Jan Gerbrandy je predstavil vprašanja.

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Karmenu Vella (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Norbert Lins v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Karmenu Vella in Ivan Korčok.

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 15.9.2016.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 587.335/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila opolnoči.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Lazaros Stavrou Lazarou

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča – João Figueiredo

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Faria, Federley, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Woolfe, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Leo Brincat

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov