Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE, TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014 seoses toodetesse sekkumisega (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses sõidukite ELi tüübikinnituse nõuete loeteluga ning millega muudetakse ja parandatakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1322/2014, (EL) 2015/96, (EL) 2015/68 ja (EL) 2015/208 sõiduki konstruktsiooni ja üldise tüübikinnituse nõuete, keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuete, sõiduki pidurdusnõuete ning sõiduki kasutusohutuse nõuete osas (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 3/2014, delegeeritud määrust (EL) nr 44/2014 ja delegeeritud määrust (EL) nr 134/2014 vastavalt kasutusohutusnõuete, sõidukite konstruktsiooni- ja üldiste nõuete ning keskkonnamõju ja mootori võimsust käsitlevate nõuete osas (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade organisatsioonilised nõuded (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses aktsiate, hoidmistunnistuste ja börsil kaubeldavate fondide hinnasammude korda käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kolmandate riikide äriühingute registreerimiseks vajatavat teavet ning klientidele teabe esitamise vormi (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli ja uurimiste valdkonnas koostööd tehes pädevate asutuste vahetatavat teavet (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse investeerimisühingute tegevuslubade taotlemisega seotud teavet ja nõudeid (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks algoritmkauplemisega tegelevate, otsest elektroonilist juurdepääsu pakkuvate ja kliirivate liikmetena tegutsevate investeerimisühingute organisatsioonilised nõuded (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) saksakeelset teksti (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Läänemeres ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega nähakse ette erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) nr 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega pikendati:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulilt 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja kesksete vastaspoolte juurdepääsu kliiringule - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks investeerimisühingute, turukorraldajate ja krediidiasutuste esitatav teavet - C(2016) 3917 – 2016/2810(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse reguleeritud turgudel kaubeldavate tuletisinstrumentide kliirimiskohustust ja kliirimiseks vastuvõtmise ajastust - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse investeerimisühingute tegevuslubade taotlemisega seotud teavet ja nõudeid - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli ja uurimiste valdkonnas koostööd tehes pädevate asutuste vahetatavat teavet - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kolmandate riikide äriühingute registreerimiseks vajatavat teavet ning klientidele teabe esitamise vormi - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga – C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses aktsiate, hoidmistunnistuste ja börsil kaubeldavate fondide hinnasammude korda käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade organisatsioonilised nõuded- C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks algoritmkauplemisega tegelevate investeerimisühingute organisatsioonilised nõuded - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 2 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika