Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
verwezen naar ten principale: ITRE, TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot productinterventie (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr.167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van voorschriften voor EU-typegoedkeuring van voertuigen, en tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.1322/2014 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU)2015/96 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU)2015/68 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 van de Commissie wat betreft de voertuigconstructie en algemene voorschriften, voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid, remvoorschriften en functionele veiligheidsvoorschriften (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 3/2014, Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 44/2014 en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 met betrekking tot respectievelijk functionele veiligheidsvoorschriften, voertuigconstructie en algemene voorschriften, en voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter specificatie van de organisatorische vereisten voor handelsplatformen (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen op het gebied van informatie en vereisten voor het toekennen van een vergunning aan beleggingsondernemingen (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen die zich met algoritmische handel bezighouden (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 2014/600/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Duitse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (SolvabiliteitII) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Oostzee, en tot intrekking van Verordening (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen voor de sector melk en zuivelproducten in de vorm van een verlenging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2016 en een vervroeging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2017, en tot afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 wat betreft de voortzetting van de toepassing van Verordening (EG) nr. 826/2008 met betrekking tot steun voor particuliere opslag in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 en van Verordening (EU) nr. 1272/2009 met betrekking tot openbare interventie in het kader van de onderhavige verordening (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van steun om de melkproductie te reduceren (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 1 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie van 1 in 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake clearingtoegang voor handelsplatformen en centrale tegenpartijen - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen ter specificatie van de informatie die door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de clearingverplichting voor op gereglementeerde markten verhandelde derivaten en van het tijdstip van aanvaarding voor clearing - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen op het gebied van informatie en vereisten voor het toekennen van een vergunning aan beleggingsondernemingen - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren : 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter specificatie van de organisatorische vereisten voor handelsplatformen - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen die zich met algoritmische handel bezighouden - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 2014/600/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie van 2 in 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid