Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 września 2016 r. - Strasburg

4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiające instrument „Łącząc Europę” (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE, TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu wymogów do celów homologacji typu UE pojazdu, a także w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr1322/2014, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/68 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych, wymogów efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej, wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu odpowiednio do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów wzakresie efektywności środowiskowej iosiągów jednostki napędowej (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON

- Rozporządenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działań nadzorczych, weryfikacji na miejscu i dochodzeń. (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 w odniesieniu do dalszego stosowania rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do interwencji publicznej na mocy niniejszego rozporządzenia (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Projekty aktów delegowanych w przypadku których przedłużono termin wyrażenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.:odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

Projekty aktów delegowanych w przypadku których na wniosek komisji przedmiotowo właściwej termin został zmieniony z jednego na trzy miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do rozliczeń w odniesieniu do systemów obrotu i kontrahentów centralnych – C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

-Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających obowiązek rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych oraz ramy czasowe akceptowania do rozliczenia - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działań nadzorczych, weryfikacji na miejscu i dochodzeń - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego w przypadku którego na wniosek komisji przedmiotowo właściwej termin został zmieniony z dwóch na trzy miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności