Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 ozriadení Nástroja na prepájanie Európy (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ITRE, TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta ainvestičné spoločnosti vsúvislosti sdlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami aderivátmi (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1286/2014, pokiaľ ide ointervenciu vsúvislosti sproduktom (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide ozoznam požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, aktorým sa mení aopravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68 adelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 sohľadom na požiadavky na konštrukciu vozidiel avšeobecné požiadavky, požiadavky na environmentálne vlastnosti avýkon pohonnej jednotky, požiadavky na brzdenie vozidiel apožiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 3/2014, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť, delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide opožiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky afondy obchodované na burze (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta ainvestičné spoločnosti vsúvislosti sakciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi ainými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií surčitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre normy aformáty údajov týkajúce sa referenčných údajov ofinančných nástrojoch, ako aj technických opatrení vsúvislosti sopatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere atrhy apríslušné orgány (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností ztretích krajín aformátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi pri spolupráci pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste avyšetrovaniach (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa informácií apožiadaviek na účely povolení investičných spoločností (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nemecké znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí avykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka amliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko v roku 2016 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko vroku 2017 na skorší dátum a zavádza výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238, pokiaľ ide o neprerušené uplatňovanie nariadenia (ES) č. 826/2008 vzhľadom na pomoc na súkromné skladovanie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 948/2014 a uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 vzhľadom na verejnú intervenciu podľa tohto nariadenia (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietky:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04166 – 2016/2840(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04168 – 2016/2834(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04171 – 2016/2838(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04172 – 2016/2841(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa smernica (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na žiadosť príslušného výboru zmenená z 1 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k zúčtovaniu v súvislosti s obchodnými miestami a centrálnymi protistranami - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje povinnosť zúčtovať deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, a harmonogram prijatia na zúčtovanie - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií a požiadaviek na účely povolení investičných spoločností - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi pri spolupráci pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste a vyšetrovaniach - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností z tretích krajín a formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky a fondy obchodované na burze - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami

a derivátmi - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016 na žiadosť príslušného výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016 na žiadosť príslušného výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola lehota na žiadosť príslušného výboru zmenená z 2 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia