Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa. (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE, TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller produktintervention (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller förteckningen över krav för EU-typgodkännande av fordon och om ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 och (EU) 2015/208 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav, krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda, krav på fordonsbromsar och krav på funktionssäkerhet hos fordon (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av de delegerade förordningarna (EU) nr 3/2014, (EU) nr 44/2014 och (EU) nr 134/2014 vad gäller fordons funktionssäkerhet, fordonskonstruktion och allmänna krav respektive krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer organisatoriska krav på värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den tyska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av förordning (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2016 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2017 och om undantag från delegerad förordning (EU) 2016/1238 vad gäller den fortsatta tillämpningen av förordning (EG) nr 826/2008 med avseende på stöd för privat lagring inom ramen för förordning (EU) nr 948/2014 och förordning (EU) nr 1272/2009 med avseende på offentlig intervention enligt den här förordningen (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar hade förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: en månad, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från 1 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna – C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer organisatoriska krav på värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från 2 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy