Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg

5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni rakendusmäärus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 lennundustehnilise töötaja loa teatavate kategooriate lisamise, välistarnijatelt komponentide vastuvõtmisprotseduuri muutmise ja lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide õiguste muutmise osas (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 kütuseaurude kindlaksmääramise meetodi (4. tüüpi katse) osas (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid majutusettevõtetele (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - tähtaeg: 8. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - tähtaeg: 7. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atseetamipriidi, ametoktradiini, asoksüstrobiini, tsüflutriini, difluoroäädikhappe, dimetomorfi, fenpürasamiini, flonikamiidi, fluasinaami, fludioksoniili, flupüradifurooni, flutriafooli, fluksapüroksaadi, metkonasooli, prokinasiidi, protiokonasooli, püriproksüfeeni, spirodiklofeeni ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - tähtaeg: 30. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 3-detseen-2-ooni, atsibensolaar-S-metüüli ja heksaklorobenseeni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - tähtaeg: 21. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses aklonifeeni, deltametriini, fluasinaami, metomüüli, sulkotriooni ja tiodikarbi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - tähtaeg: 30. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses tsümoksaniili, fosfaani ja fosfiidsoolade ning naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - tähtaeg: 20. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) spetsifikatsiooniga (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - tähtaeg: 3. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 ja komisjoni määrust (EL) nr 113/2010 seoses tolliprotseduuride loendi kohandamise ja andmete määratlemisega (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1254/2009 seoses teatavate kriteeriumidega, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - tähtaeg: 13. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - tähtaeg: 30. november 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) lisa (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - tähtaeg: 5. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - tähtaeg: 14. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses sukraloosi (E 955) kasutamisega lõhna- ja maitsetugevdajana närimiskummis, millele on lisatud suhkruid või polüoole (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - tähtaeg: 21. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega lubatakse Prantsusmaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõikele 6 teha erand teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest, mis käsitlevad komponentide paigaldamist (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - tähtaeg: 26. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 (millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008) prantsuskeelset versiooni (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika