Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

8. Ερμηνεία του Κανονισμού
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 61, παράγραφος 2 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Τίποτε δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει τη διεξαγωγή καταληκτικής συζήτησης, εφόσον ενδείκνυται, μετά την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην οποία το θέμα έχει αναπεμφθεί προς επανεξέταση.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 4 του Κανονισμού, μέχρι την έγκριση των παρόντων συνοπτικών πρακτικών, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο James Carver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου