Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.2. Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

9.3. Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II (afstemning)

9.4. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** (afstemning)

9.5. Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (afstemning)

9.6. Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (afstemning)

9.7. EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (afstemning)

9.8. Social dumping i EU (afstemning)

9.9. Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik