Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0339)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Indlæg

Fulvio Martusciello, inden afstemningen, for at anmode formanden for Parlamentet om at udtrykke ønsker om hurtig bedring til Shimon Perez, tidligere præsident for Israel, som var blevet indlagt dagen forinden som følge af et slagtilfælde (formanden udtrykte dette ønske).


9.2. Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0340)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets afgørelse.


9.3. Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0341


9.4. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0342)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.5. Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 101, stk. 3, om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den aftale, der er indgået af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) af 21. maj 2012 som ændret den 8. maj 2013, vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (2016/2816(DEA)). Ordfører: Paloma López Bermejo, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0343)

Indlæg

Paloma López Bermejo inden afstemningen.


9.6. Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (afstemning)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP))

Forslag til beslutning B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 og B8-0978/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0865/2016/REV

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0977/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0344)

(Forslag til beslutning B8-0978/2016 bortfaldt).


9.7. EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (afstemning)

Betænkning om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng [2015/2273(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0345)

Indlæg

Fabio Massimo Castaldo (ordfører) inden afstemningen.


9.8. Social dumping i EU (afstemning)

Betænkning om social dumping i Den Europæiske Union [2015/2255(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (EMPL)

Vedtaget (P8_TA(2016)0346)

Indlæg

Ryszard Czarnecki om tilstedeværelsen af Ruslands ambassadør under forhandlingen samme formiddag, Guillaume Balas (ordfører) og Alexander Graf Lambsdorff om Ryszard Czarneckis udtalelse.


9.9. Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0347)

Indlæg

Pervenche Berès for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 4, der blev godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik