Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0339)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Enne hääletust Fulvio Martusciello, kes palus Euroopa Parlamendi nimel soovida kiiret paranemist Iisraeli endisele presidendile Shimon Perezile, kes viidi eile ajuveresoonkonna probleemiga haiglasse. (President tegi seda.)


9.2. Majanduskasvu- ja tööhõivealane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ning otsuse 2003/174/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [2013/0361(APP)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0340)

Parlament kiitis nõukogu otsuse heaks.


9.3. Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0341


9.4. Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0342)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.5. Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 101 lõikele 3 ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 21. mai 2012. aasta (muudetud 8. mail 2013) kokkulepet, mille sõlmisid Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (2016/2816(DEA)). Raportöör: Paloma López Bermejo tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0343)

Sõnavõtud

Paloma López Bermejo, enne hääletust.


9.6. Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ja B8-0978/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0865/2016/REV

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0977/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0344)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0978/2016 muutus kehtetuks.)


9.7. ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (hääletus)

Raport ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras [2015/2273(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0345)

Sõnavõtud

Fabio Massimo Castaldo (raportöör), enne hääletust.


9.8. Sotsiaalne dumping ELis (hääletus)

Raport sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus [2015/2255(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (EMPL-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2016)0346)

Sõnavõtud

Ryszard Czarnecki Venemaa suursaadiku saalis viibimise teemal hommikuse arutelu ajal, Guillaume Balas (raportöör) ja Alexander Graf Lambsdorff Ryszard Czarnecki sõnavõtu teemal.


9.9. Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0347)

Sõnavõtud

Pervenche Berès tegi punkti 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika