Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg

9. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena sopimukseen sen liityttyä Euroopan unioniin koskevan pöytäkirjan tekemisestä [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0339)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Fulvio Martusciello, joka pyysi, että toivotettaisiin parlamentin puolesta pikaista paranemista Israelin entiselle presidentille Shimon Perezille, joka oli joutunut eilen sairaalaan aivohalvauksen vuoksi (puhemies toivotti Perezille pikaista paranemista).


9.2. Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä sosiaalialan kolmikantahuippukokous *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä sosiaalialan kolmikantahuippukokouksesta ja päätöksen 2003/174/EY kumoamisesta [05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0340)

Parlamentti hyväksyi luonnoksen neuvoston päätökseksi.


9.3. Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0341)


9.4. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0342)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.5. Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Työjärjestyksen 101 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanosta (2016/2816(DEA)) - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Paloma López Bermejo (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0343)

Puheenvuorot:

Paloma López Bermejo ennen äänestystä.


9.6. Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (2016/2774(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ja B8-0978/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0865/2016/REV

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0977/2016

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0344)

(Päätöslauselmaesitys B8-0978/2016 raukesi.)


9.7. EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (äänestys)

Mietintö EU:n suhteista Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa [2015/2273(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0345)

Puheenvuorot:

Fabio Massimo Castaldo (esittelijä) ennen äänestystä.


9.8. Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (äänestys)

Mietintö sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa [2015/2255(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0346)

Puheenvuorot:

Ryszard Czarnecki Venäjän suurlähettilään läsnäolosta tämänaamuisen keskustelun aikana, Guillaume Balas (esittelijä) ja Alexander Graf Lambsdorff Ryszard Czarneckin puheenvuorosta.


9.9. Delegoidun säädöksen vastustaminen: paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys komission delegoidusta asetuksesta, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0347)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö