Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras

9. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies statuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo projekto [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0339)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

Kalbėjo:

Fulvio Martusciello, prieš balsavimą, jis paprašė, kad vakar insultą patyrusiam ir į ligoninę paguldytam buvusiam Izraelio prezidentui Shimonui Perezui Parlamentas palinkėtų greitai pasveikti (Pirmininkas Shimonui Perezui palinkėjo pasveikti).


9.2. Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2003/174/EB [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0340)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


9.3. Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0341


9.4. ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0342)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.5. Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) susitarimas dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (2016/2816(DEA)), pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 101 straipsnio 3 dalį. Pranešėja: Paloma López Bermejo Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0343)

Kalbėjo:

Paloma López Bermejo avant le vote.


9.6. Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (2016/2774(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ir B8-0978/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0865/2016/REV

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0977/2016

Priimta (P8_TA(2016)0344)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0978/2016 anuliuotas.)


9.7. ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis [2015/2273(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0345)

Kalbėjo:

Fabio Massimo Castaldo (pranešėjas), prieš balsavimą.


9.8. Socialinis dempingas ES (balsavimas)

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje [2015/2255(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EMPL komitetas)

Priimta (P8_TA(2016)0346)

Kalbėjo:

Ryszard Czarnecki dėl Rusijos ambasadoriaus buvimo plenarinių posėdžių salėje per rytines diskusijas, Guillaume Balas (pranešėjas) ir Alexander Graf Lambsdorff dėl Ryszard Czarnecki žodžių.


9.9. Prieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0347)

Kalbėjo:

Pervenche Berès, ji pateikė 4 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika