Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0339).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fulvio Martusciello, lai lūgtu Parlamentam izteikt ātras atveseļošanās vēlējumus bijušajam Izraēlas prezidentam Shimon Perez, kurš vakar insulta dēļ tika ievietots slimnīcā (sēdes vadītājs izteica vēlējumus).


9.2. Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību un ar ko atceļ Lēmumu 2003/174/EK [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Csaba Sógor (A8-0252/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0340).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.3. Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0256/2016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0341.


9.4. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0342).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.5. Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 101. panta 3. punktu, par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (2016/2816(DEA)). Referente: Paloma López Bermejo Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0343).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Paloma López Bermejo.


9.6. Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 un B8-0978/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0865/2016/REV

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0977/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0344).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0978/2016 vairs nav spēkā.)


9.7. ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (balsošana)

Ziņojums par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā [2015/2273(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0345).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fabio Massimo Castaldo (referents).


9.8. Sociālais dempings Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par sociālo dempingu Eiropas Savienībā [2015/2255(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0255/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2016)0346).

Uzstāšanās

Uzstājās Ryszard Czarnecki par Krievijas vēstnieka klātbūtni šā rīta cēliena debatēs, Guillaume Balas (referents) un Alexander Graf Lambsdorff par Ryszard Czarnecki sacīto.


9.9. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu, par Komisijas 2016. gada 30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (B8-0974/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0347).

Uzstāšanās

Uzstājās Pervenche Berès, lai ierosinātu mutisku grozījumu 4. punktam, un to pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika