Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0339)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

Intervenții

Înaintea votării, Fulvio Martusciello pentru a solicita ca Parlamentul să transmită urări de însănătoșire grabnică lui Shimon Perez, fostul președinte al Israelului, care se află în spital de ieri, în urma unui accident vascular cerebral (Președintele a transmis urările respective).


9.2. Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0340)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.3. Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0341


9.4. Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0342)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.5. Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (2016/2816(DEA)). Raportoare: Paloma López Bermejo, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0343)

Intervenții

Paloma López Bermejo înainte de votare.


9.6. Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016/2774(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 și B8-0978/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0865/2016/REV

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0977/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0344)

(Propunerea de rezoluție B8-0978/2016 a devenit caducă.)


9.7. Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (vot)

Raport referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional [2015/2273(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0345)

Intervenții

Fabio Massimo Castaldo (raportor) înainte de votare.


9.8. Dumpingul social în UE (vot)

Raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană [2015/2255(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P8_TA(2016)0346)

Intervenții

Ryszard Czarnecki cu privire la prezența ambasadorului Rusiei la dezbaterea de dimineață, Guillaume Balas (raportor) și Alexander Graf Lambsdorff cu privire la intervenția lui Ryszard Czarnecki.


9.9. Obiecțiuni la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0347)

Intervenții

Pervenche Berès pentru a prezenta un amendament oral la punctul 4, care a fost reținut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate