Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till rekommendation om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0339)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Inlägg:

Fulvio Martusciello yttrade sig före omröstningen för att be parlamentet framföra önskningar om snar bättring till Shimon Perez, tidigare president i Israel, som hade blivit inlagd på sjukhus föregående dag till följd av en stroke (talmannen uttryckte dessa önskningar).


9.2. Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0340)

Parlamentet godkände förslaget till rådets beslut.


9.3. Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0341


9.4. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0342)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.5. Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 101.3 i arbetsordningen om förslaget till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 (2016/2816(DEA)). Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Paloma López Bermejo (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0343)

Inlägg:

Paloma López Bermejo yttrade sig före omröstningen.


9.6. Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2016/2774(RSP))

Resolutionsförslag B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 och B8-0978/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0865/2016/REV

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0977/2016

Antogs (P8_TA(2016)0344)

(Resolutionsförslag B8-0978/2016 bortföll.)


9.7. EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (omröstning)

Betänkande om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget [2015/2273(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0345)

Inlägg:

Fabio Massimo Castaldo (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


9.8. Social dumpning i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om social dumpning i Europeiska unionen [2015/2255(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (EMPL-utskottet)

Antogs (P8_TA(2016)0346)

Inlägg:

Ryszard Czarnecki yttrade sig om den ryska ambassadörens närvaro vid debatten samma förmiddag; Guillaume Balas (föredragande) och Alexander Graf Lambsdorff yttrade sig om Ryszard Czarneckis inlägg.


9.9. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0347)

Inlägg:

Pervenche Berès lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy