Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

13. Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella; Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; Nicolas Bay för ENF-gruppen, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden oktober I.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy