Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0043(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2016

Внесени текстове :

A8-0247/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0355

Протокол
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург

17. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Javi López, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Георги Пирински, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, и Enrico Gasbarra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Laura Agea.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 15.9.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност